Рубрика: Uncategorized

Մաթեմատիկա

874.

30, 45

875.

1-1,2,3,4,5,

2-2,4,6,8,10

5-5,10,15,20,25,

11-11,22,33,44,55

36-36,72,108,144,180

57-104,161,218,570,5700

121-1210,12100,121000,1210000,12100000

572-5720, 57200, 572000, 5720000, 57200000

901-901,9010,90100,901000,9010000,

1200-1200,12000,120000,1200000,120000

876.

15-40

2-16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40

4-16,20,24,28,32,36,40

5-15,20,25,30,35,40

6-18,24,30,36

10-20,30,40

11-22,33

13-26,39

15-15,30

17-17,34

21-21

877.

136, 1496, 7480, 4304 այո այս թվերը 17-ի բազմապատիկներն են

879.

շքերթին մասնակցում է 90  զինվորներից կազմված վաշտը:

Կարող են արդյոք նրանք հինգ միանման շարք կազմել: Իսկ վեց շարք կարող են կազմել:

Լուծում

 1. 90:5=18
 2. 90:6=15                                Պատ. այո:

881.

5,8, 11,14,17,20,23,

 

883.

լուծում

 1. 18×5=90
 2. 18:3=6
 3. 5+10=15
 4. 6×15=90                                                  Պատ. չի փոխվում

 

 

884.

Ուղանկյան մեծ կողմ- 6սմ, փոքր 5սմ

Քանի քառակուսի մմ կմեծանա ուղղանկյան մակերեսը եթե նրա մեծ կողմը մեծացնդնք 3մմ իսկ փոքր կողմը 18մմ-ով

Լուծում

5սմ=50մմ

6սմ=60մմ

 1. 5×6=30
 2. 60+3=63
 3. 50+18
 4. 63×68=4284մմ2
 5. 4284-3000=1284
Рубрика: Uncategorized

Մաթեմատիկա

867.

Պատ. Առնվազն 1:

 

 

 

870.

Այո 4366 թվի բաժանարար է 37-ը

Ոչ   4549  թվի բաժանարար չէ 37-ը

 

871.

10-1,2,5,10

15-1,3,5,15

18-1,2,3,6,9,18

20-1,2,4,5,10,20

24-1,2,3,4,6,8,12,24

27-1,3,9,27

31-1,31

32-1,2,4, 8, 16,32

40-1,2,4,5,10,20,40

56-1,2,4,7,8,28,56

 

872.

5,9,18,15

 

873.

140,35:

 

Рубрика: English

The Wind and the Sun

One afternoon the Wind and the Sun were having an argument, about who was stronger.

“I have uprooted huge trees and drowned millions of ships”.

“You can’t do either of those things”, said the Wind proudly.

The Sun smiled and shrugged.

“That doesn’t mean you are more powerful”, said he.

“I can cover you with clouds so that no one can see you.  You can’t do it to me,’ said the Wind.

But the Sun just smiled warmly.

I still think. “I am stronger than you,” he said calmly.

The Wind began to grumble. He didn’t like the idea of the Sun being stronger than him.

“Why don’t we a test?”

The Wind finally suggested. He whipped around looking for something to show off his strength.

“Shall we see who can knock down the most numbers of houses?” he asked.

“Let’s keep it simple. See that man over there?” asked the Sun.

The Wind looked down and saw a man walking down a road. He was whistling happily to himself and had a shawl thrown across his shoulders.

“Shall we see, who can force him off the road first?” the Wind asked.

“No, that will hurt him”, the Sun replied. “Let’s just see, who can take his shawl off.

The Wind shrugged and whipped around the sky. He huffed and puffed and made the leaves shiver in the trees. The man frowned at the sky and wrapped his shawl tightly around himself.

Thunderclouds appeared in the sky. Animals began running for shelter and the Wind began to roar. The man wrapped his shawl even tighter. Soon the thunderclouds drifted away. The Wind had blown himself out.

“I give up, I can’t do it”, panted the Wind.

He curled up on top of a cloud to catch his breath.

“Now it is my turn” said the Sun.

He yawned lazily and stretched his rays. He seemed to grow brighter and bigger in the sky.

Soon it was as hot as a summer day.

The man looked up at the sky and wiped his sweat off his forehead.

“What strange weather we’re having today”, he said to himself. Then he took his shawl off and tucked it under his arm.

“Looks like you win”, the Wind agreed cheerfully. He clapped his hands and made the leaves on the trees rustle.

“You don’t have to knock the man down to take his shawl off”, said the Sun with the   teasing smile.

They laughed together and watched the man walking down the road, again whistling happily to himself.

Գրիր տեքստում ընդգծված բառերի թարգմանությունները

Անծանոթ բառեր

Argument-բանավեճ

Uprooted-արմատախիլ

Shrugged-թոթվել

Cover-կազմել

Smiled warmly-ժպտալ ջերմորեն

Said calmly-ասում է հանգիստ

Suggested-առաջարկել

Strength-ուժեղ

Whipped-հարվածել

Huffed-

Puffed-փքված

Wrapped his shawl tightly around himself

Shelter-ապաստան

drifted away-հեռացնել

curled upգանգրացնել

yawned lazily

wiped his sweat— սրբեց իր քրտինքը

cheelfully- ուրախությամբ

rustle- խշխշոց

teasing smile— առաջին ժպիտը

whistling happily- սուլում ուրախությամբ

 

 1. What were The Wind and the Sun talking about?

They were talking about the strong wind and the sun was saying that he is strong

 1. What did the Wind say?

He said that a strong wind

 1. What can he cover with?

 

 1. Was the Sun angry?

The wind was insisting that he is strong

 

 1. Did they have a test, and what test it was?
 2. Did the Wind suggest, and what did it do after that?
 3. Who was walking down a road?
 4. Say what the Wind did to show his strength?
 5. What did the man do, when thunderclouds appeared in the sky?
 6. What did the Sun do?

He didn’t like the idea of the Sun being stronger than him.

 1. Who won the test?

It seems to me that no one won.

 1. What did the man say about the weather?
 2.  What did they do after all?

 

 

 

Рубрика: Uncategorized

Հեռավար աշխատանք

 

568.

0+0+0=0

1+0+1=2

2:(1+1)=1

(1:1):(2:2)=1

(21:21):157=157

869x(11-11)=0

569.

3x(72:18)+7x(81-70)=89

(925-890)x4-2x(600:15)=60

(379+621):125+(94-31)x8=512

(32×5)x4+(600:100):3=642

(134+29)x38=6194

(1001-736):15=17

(28×81):(212-149)=36

(112:14)x(901-876)=200

 

570

92+34+20=146

17×9-10=143

70-34:3=12

44:11×132=528

 

571

1+0=1

12×2=24

10×0=0

7×5=35

 

572

3×3+386= 395

27:3+96:3=41

(17-3)x3=42

(6×3+3)x3=63

(78:3+99:3)x5=295

3×2+3×3+3×4=27

 

573

731952:(1773-447)>  12892:(577+9)

294000:(2471-511)     <1508132:(3178+555)

184640:(2596-288)    <  817020:(373+161)

574

6:6+6-6

(6×6):(6+6)=3

6×6-6:6=5

(6+6):6=2

 

 

575

6095+8127=14222

12448+953=13401

2662-1771=891

37097-28456=8641

23×913=20999

358×72=25776

7448:98-76

95232:256=372

 

578

0x0 =0   0+0=0

582

Ավազան-1000լ

Մեկ ժամ -110լ

Հինգ ժամ հետո ջրի հոսքը թուլացավ և ավազանի մեկ ժամում սկսեց լցվել90լ:

Քանի ժամում լցվեց ավազանը:

 

583.

Խանութ են բերել-1200կգ ձավար

1000կգ ձավար  պարկերում է մնացածը արկղում յուր. 10կգ

Ձավարով լի քանի արկղ են բերել խանութ:

Լուծում

 1. 1200-1000=200
 2. 200:10=20 պատ. 20արկղ

 

 

 

 

 

584

Սկահարում կար8 տանձ և 11 խնձոր:Այնեղից վերցրեցին 10պտուղ:

Սկահարում մնաց գոնե 1խնձոր:

 

Լուծում

 1. 8+11=19
 2. 19-10=9 Պատ. Այո:

 

585.

Ինչ թվանշանով է վերջանում բոլոր միանիշ թվերի գրառումը:

Պատ. 0:

 

586

Պատ՝.4կգ:

 

 

 

Рубрика: Uncategorized

Պատուհանից դուրս

Պատուհանից դուրս աշունն է լալիս,
Մարմնումս հոգիս դողում է անձայն,
Ես քեզ եմ փնտրում, ուր ես սիրելիս,
Որտեղ ես կորել ցրտին այս աշնան:


Տերևներն ասես զույգեր են փնտրում,
Բայց ես իմ զույգին չեմ գտնում, ավա~ղ,
ՈՒ ամբողջ կյանքում ես սեր եմ փնտրում,
Իսկ տերևները պարում են խաղաղ:


Պատուհանից դուրս քամիներն անձայն
Օրոր են ասում ամբողջ աշխարհին,
Իսկ ես չեմ քնում, նստում եմ անձայն
ՈՒ տխուր նայում քո ճանապարհին:


Հեռվում ճոճվում է լացող ուռենին,
Որի ճյուղերը վարսերիդ նման
Թեթև հպվում են դողացող հողին
Ու ջերմացնում են շուրթերը նրա:


Իսկ ես մրսում եմ այս աշնան ցրտից,
Մարմնումս հոգիս դողում է անձայն…
Խելագարվում եմ քո խենթ կարոտից…
Իսկ դրսում աշունն է լալիս մեղմաձայն:

Рубрика: Uncategorized

Նապաստակի մը օրագիրը

Առաջադրանքներ

 1. Հոտվտացի-հոտ քաշեցիԵրկնցա-ձգվեց

  Իրարու զարկի-իրար հարվածեցի

  Վար ինկավ-ցած ընկավ

  Սիրտս դող կելլե-սիրտս կդողա

  Անոնց-նրանց

  Քովես-կողքս

  Զույգ մը լայն թևեր-մի զույգ լայն թևեր

  Մեջտեղը կեցած-մեջտեղում մնացած

  պոռալ-բղավել

  Արագիլի մը կտուցեն ինկած սատկած օձ մը-արագիլի կտուցից ընկած մի սատկած օ

  Նորեն-նորից

 1. Ինչ իմաստով է գործածված սիրել բառը.

Ա. Որքան կսիրեի ե ալ ուրիշ աշխարհնել տեսնել(կուզենայի)

Բ. Կտուց ունենալ չէի սիրեր:( սիրում)

3.

Մժեղները պարս կուգան    մեղուների ընտանիքը կգա:

ականջներես կախվեցա օդի մեջ    ականջներս կախվեցին օդի մեջ

4.

Զգույշ, աղմուկ մը: Իսկույն տունս մտա ու հսկեցի:

Рубрика: Uncategorized

Դանիել Վարուժան ՑՈՐՅԱՆԻ ԾՈՎԵՐ

Դանիել Վարուժան

ՑՈՐՅԱՆԻ ԾՈՎԵՐ
Հովե՜ր կ’ացնին.
Ու ցորյաններս հուշիկ հուշիկ կարթըննան.
Իրենց խորքեն կը հոսի դող մ’անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’ացնին.
Ա՛յնքան կ’հորդի, կը կատղի դաշտը հուռթի`
Որ պիտի հոն արածող ուլը խեղդի:
Գոգին մեջեն ալետատան հովիտին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ու ցորյանին պատմուճանները ծըփուն
Մերթ կը պատռին, մերթ կը կարվին փողփողուն:
Ըստվերի մեջ, լույսերու մեջ փրփրագին
Ծովե՜ր կ’ացնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Քիստերուն տակ կ’ալեծփին եղիներ`
Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսեր:
Կալերեն գյուղ, գյուղեն մինչև աղորին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Զըմրուխտներով կը ծփա դաշտը անհուն:
Ծիտը կ’երգե թառած ճյուղի մ’օրորուն`
Մինչ իր տակեն ցորյաններու մոլեգին
Ծովե՜ր կ’անցնին,
Հովե՜ր կ’անցնին:

Հարցեր և առաջադրանքներ`

 1. Տարվա որ եղանակը և օրվա որ պահն /պահերը/ է նկարագրված:

Իմ կարծիքով տարվա ամառն է նկարագրված և ինձ համար բոլոր պահերն են նկարագրված

 1. Տրված մակդիրները բացատրիր` Անսահման դող, բլուրին գեղադալար կողեր, ալետատան հովիտ, ցորյաններու մոլեգինհ ծովեր:

Անսահման դող-

բլուրին գեղադալար կողեր-

ալետատան հովիտ-

ցորյաններու մոլեգինհ ծովեր-

 

 

 

 1. Դուրս գրիր ցորենի ամենապատկերավորնկարագրությունն, նկարիր ու ընտրությունդ բացատրիր:

%d6%81%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ae%d5%b8%d5%be%d5%a5%d6%80

 1. Ինչ տրամադրությունն է արտահայտում բանաստեղծությունը: Պատճառաբանիր:

Իմ կարծիքով ուրախ տրամադրություն է արտահայտում բանաստեղծության մեջ:

Рубрика: Uncategorized

Արևի մոտ

Մի որբ երեխա՝ ցնցոտիներ հագած` կուչ էր եկել հարուստ տների պատերի տակ: Մեջքը հենել էր մի հարուստ տան պատին և մեկնել էր ձեռքը դեպի մարդիկ: Նոր էր բացվել գարունը, մոտակա սարերը կանաչին էին տալիս, և գարնան անուշ արևը բարի աչքերով էր նայում ամենքին: Մայթերով անցուդարձ էին անում մարդիկ, և ոչ մի մարդ չէր նայում, չէր ուզում նայել խեղճ ու որբ երեխային: Երբ արևը կամաց-կամաց թեքվում էր մոտավոր կանաչ սարերի հետևը, սկսեց փչել մի ցուրտ քամի, և երեխան դողում էր՝ խե՜ղճ ու անտուն:

-Ախ, կարմիր արև, բարի՜ արև, դու էիր միայն ինձ տաքացնում, հիմա ո՞ւր ես գնում, թողնում ես ինձ մենակ՝ այս ցրտին ու խավարին. ես մայր չունեմ. ես տուն չունեմ, ու՞ր գնամ, ու՞մ մոտ գնամ… Վեր առ, տար ինձ քեզ հետ, անու՜շ արև…

Լալիս էր երեխան լուռ ու մունջ, և արցունքները գլոր-գլոր սահում էին նրա գունատ երեսից: Իսկ մարդիկ տուն էին դառնում, և ոչ ոք չէր լսում ու տեսնում նրան, ոչ ոք չէր ուզում լսել ու տեսնել նրան…

Արևը սահեց անցավ սարի մյուս կողմը, և էլ չերևաց:

-Բարի՜ արև, ես գիտեմ, դու գնացիր քո մոր մոտ… Ես գիտեմ, ձեր տունը ա՜յս սարի հետևն է, ես կգամ, կգամ քեզ մոտ, հիմա, հիմա…

Եվ խեղճ երեխան դողալով՝ հարուստ տների պատերը բռնելով, գնա՜ց, գնա՜ց, քաղաքից դուրս ելավ: Հասավ մոտավոր սարին. դժվար էր վերելքը, քարեր ու քարեր, ոտքը դիպչում էր քարերին, խիստ ցավում. բայց նա ուշադրություն չդարձնելով բարձրանում էր անընդհատ:

Մութն իջավ և կանաչ սարը սևերով ծածկվեց: Սարի գլխին փայլփլում էին աստղերը՝ կանչող, գուրգուրող ճրագների պես: Փչում էր սառը, խիստ քամին, որ ձորերի մեջ ու քարափների գլխին վայում էր. երբեմն թռչում էին սև գիշերահավերը, որոնք որսի էին դուրս եկել: Երեխան անվախ ու հաստատուն քայլերով գնում էր վերև, բա՜րձր, միշտ բա՜րձր. և հանկարծ լսեց շների հաչոց, մի քիչ հետո էլ լսեց մի ձայն խավարի միջից.

-Ո՞վ ես, ու՞ր ես գնում:

-Ճամփորդ տղա եմ, արևի մոտ եմ գնում, ասա, ո՞ւր է արևի տունը, հեռու՞ է, թե՞ մոտիկ:

Ճրագը ձեռքին մոտ եկավ մի մարդ և քնքուշ ձայնով ասաց.

-Դու հոգնած կլինես, քաղցած ու ծարավ, գնանք ինձ մոտ: Ի՜նչ անգութ են քո հայրն ու մայրը, որ այս մթանը քեզ ցրտի ու քամու բերանն են ձգել:

-Ես հայր ու մայր չունեմ, ես որբ եմ ու անտեր…

-Գնանք, տղաս, գնանք ինձ մոտ, – ասաց բարի անծանոթը և երեխայի ձեռքից բռնելով՝ տուն տարավ:

Նրա տունը մի խեղճ խրճիթ էր. օջախի շուրջը նստած էին բարի մարդու կինն ու երեխք փոքր երեխաները: Նրա խրճիթին կից մի մեծ բակում որոճում էին ոչխարները: Նա հովիվ էր, սարի հովիվ:

-Սիրելի երեխաներս, ձեզ եղբայր եմ բերել, թող չլինեք երեք եղբայր, լինեք չորս: Երեքին հաց տվող ձեռքը չորսին էլ կտա: Սիրեցեք իրար. եկեք համբուրեցեք ձեր նոր եղբորը:

Ամենից առաջ հովվի կինը գրկեց երեխային և մոր պես ջերմ-ջերմ համբուրեց. հետո երեխաները եկան և եղբոր պես համբուրեցին նրան: Երեխան ուրախությունից լաց էր լինում և նորից լալիս: Հետո սեղան նստեցին` ուրախ, զվարթ: Մայրը նրանց համար անկողին շինեց և ամենքին քնեցրեց իր կողքին: Երեխան շա՜տ էր հոգնած. իսկույն աչքերը փակեց ու անո՜ւշ-անո՜ւշ քնեց:

Երազի մեջ ուրախ ժպտում էր երեխան, ասես ինքն արևի մոտ է արդեն, գրկել է նրան ամուր ու պառկել է նրա գրկում տաք ու երջանիկ: Մեկ էլ սրտի հրճվանքից վեր թռավ և տեսավ, որ արևի փոխարեն գրկել է իր նոր եղբայրներին և ամուր բռնել է մոր ձեռքը: Եվ նա տեսավ, որ արևը հենց այս տան մեջ է, որ ինքը հենց արևի գրկում է…

Рубрика: Uncategorized

Իմ գրադարանը

Ես կպատմեմ իմ գրքի մասին դա  <<Վախթանգ Անանյանի>> հատոր 3-րդ   գիրքն է այնտեղ կան լիքը պատմվածքներ:Շատ հետաքրքիր են այդ պատմվածքները, ինձ շատ է դուր գալիս Զղջում պատմվածքը նա այստեղ ասում է թե նա ջղջում է իր սպանած կենդանիներին:

Ես շատ կուզենայի, որ բոլորը կարդան այս գիրքը և շատ լավ բաներ  իմանան:

Рубрика: English

English

EForm of Affirmative Sentences — Part 1

Choose the correct form.

 1. We sometimesread
  reads
  books.
 2. Emilygo
  goes
  to the disco.
 3. It oftenrain
  rains
  on Sundays.
 4. Pete and his sisterwash
  washes
  the family car.
 5. I alwayshurry
  hurries
  to the bus stop.

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

 1. Look! He is leaving the house.
 2. Quiet please! I am writing a test.
 3. She usually walks to school.
 4. But look! Today she is goin by bike.
 5. Every Sunday we go to see my grandparents.
 6. He often goes to the cinema.
 7. We are playing Monopoly at the moment.
 8. The child seldom cries .
 9. I am not doing anything at the moment.
 10. Does he watch the news regularly?
 1. I was happy.
 2. You were angry.
 3. She was in London last week.
 4. He was on holiday.
 5. It was cold.
 6. We were at school.
 7. You were at the cinema.
 8. They were at home.
 9. The cat was on the roof.
 10. The children were in the garden.