Рубрика: English

The river of words

The river of words

by Donald Bisset

Once upon a time there was a river which was made of words. It flowed (հոսում էր) down to the sea and the sea was made of story books.

As the river flowed along, the words and the letters tumbled over each (գլուխկոնծի էին տալիս) other and hit the rocks just like ordinary rivers.

“I know,” said the river. “Let’s write a story! Once upon a time…”

“Hooray!” shouted all the other words. “That’s the way to begin a story. Now what comes next?”

This is the story the river told them.

Once upon a time there was a river made of words and it was going down to the sea and all the words were going into story books, when suddenly a little otter (ջրասամույր) swam across the river and the words got into the wrong order so that instead of writing “Once upon a time’ it wrote «on at Once up time” and it got in a frightful muddle.

“Oh, you are a naughty otter,” the river said to the otter whose name was Charlie. “Now you’ve spoilt our story.”

“I’m terribly sorry!” said Charlie. “Perhaps if I swim back again it’ll put things right.”

He swam back and then clambered on the bank and looked at the words, “time upon a Once”, he read. “Surely that’s not right!”

However the river swirled about a bit and soon got it right. “Once upon a time,” he read, “there was an otter who is name was Charlie.”

“Why that’s me! My name’s Charlie. It’s a story about me!” He got so excited and jumped up and down and then slipped and fell in the river and jumbled up the words again. Oh, the river was annoyed!

The otter got out as quickly as he could and looked at the words: “otter was Charlie time upon a Once.” Worse and worse!

“What do you expect?” said the river. “Every time we start you fall in and get it all jumbled. Now we’ve got to start all over again.”

“Once upon a time there was an otter whose name was Charlie and he lived by the river of words… Now what happens next?“

They thought and thought but couldn’t think of a story about Charlie. So he said, “I’ll help,” and got back from the river and then ran as fast as he  could and jumped right into the middle of the river. Then he swam and looked at the words. (He’d jumbled them right, this time.)

“Once upon a time there was a very naughty otter,” he read, “and one day he met a pussy-cat.”

“Mieow!” said the pussycat. “Do you like ice-cream?”

“No!” said Charlie.

“Mieow! Do you like milk?”

“No!”

“Mieow! Do you like fish?”

“Yes, I do!” said Charlie.

“Mieow,” said the pussycat. “Well, if you come to my house my aunt will give you a fish tea. Brown bread and butter and fish paste.”

“That will be nice!” said Charlie. “It makes me feel quite hungry. I think I’ll go home to tea now. But before I go tell me, what are you going to do with the story?”

“It’s going to be a story in a book called Time and Again Stories,” said the river.

Charlie was pleased. “That’s nice!” he said. “Now I’m going! Good-bye!”

“Good-bye!” said the river.

The words all jumbled around and then spelt “Love and kisses to Charlie.” And tumbling and tossing they flowed on into the storybook sea.

 

Tasks

 

 1. What new words have you learnt from the story? Make your own vocabulary with these words. Ի՞նչ նոր բառեր սովորեցիր այս պատմվածքը կարդալով: Այդ բառերով կազմի՛ր քո բառարանը:

օrdinary  կանոնավոր, commonplace

 Across խաչաձև, Cross-shaped.

otter-nջրասամոյր, any of several aquatic,

naughty-անվայել, disobedient

 1. Find irregular verbs from the story and write them in three forms. Տեքստում գտիր անկանոն բայերը, գրի՛ր դրանք երեք ձևով: Օրինակ՝ “made” to make-made-made

made- to make, made, made

know, knew, known

write- write, wrote, written

begin- begin , began , begun

come- comd, came, come

 


 1. The story is called “The river of words”. If this river were yours, what words would
  be in it? Պատմվածքը կոչվում է “Բառերի գետը”: Եթե գետը լիներ քոնը, ապա ի՞նչ բառեր կլինեին այդ գետի մեջ:
 2. The river flowed down to the sea and the sea was made of story books. Create your own story book. Write a story for this book from the words which are in your river. You can illustrate your story. Գետը հոսում էր և թափվում էր ծովի մեջ, որը ստեղծված էր պատմվածքների գրքերից: Ստեղծիր քո սեփական պատմվածքների գիրքը և քո գետի բառերով մի պատմվածք գրիր այդ գրքի համար: Կարող ես պատկերազարդել այն:  
Реклама
Рубрика: Ռուսերեն

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

121.png

Ты будешь изучать историю, а я буду сделать математику.

Марта напишет упражнения, а Анна будет  играть на копютерные игры.

Я прочитал книгу а мой друг  сделает англииский язык.

Антон фотографировал горы, а Ира рисовал пейзаж.

Ира учится в гимназии, а Инна катается на роликах.

 

 

2.

Ты говаришь по-английский? — Нет

Ты слушаешь современную музыку?- Да

Инна любит морожное?- Да

Алекс хорошо плавает?-Нет

Марта помагает маме?- Да

Ира напишет письмо по-рукии?-Нет

Антон приехал из летнего лагеря?- Да

 

3.

— Где ты был утром- Утром я был в школе.

-Сколько время тебя хватала чтобы ты сделал твой домашные задание- Днем я делала домашные задание.

—  Где ты был  в вечером- Я ходил на стадион.

—  Какой лагерь ты ездил. — Я ездил в международный лагерь.

 

4.

Каникулы Маша провадила на море. Она поехала туда с родительями. Погода там всегда жарка,  вода очень теплая. Каждое утро Маша завтракала, днем она купалась море. а вечером гулалась с родителями  в парке

Рубрика: English

English October 23-27

1. be was were been

2. cut  cut cut

3. do did done

4. get  got got

5. go  went gone

6. make made made

7. think  thought thought

8. ring  rang rung

9. see  saw seen

10. write  wrote written

 

1. go went

2. come came

3. make made

4. run  ran

5. read  read

6. wake up   woke up


7. become  became

8. see  saw

9. ride  rode

10. eat  ate

Рубрика: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Uncategorized

Աշնանային առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ Խնդրագրքից

63

X քանակությամբ մատիտ – 800  դր.

Ինչքան պետք է վճարել նույն  տեսակի մատիտների համար, եթե նրանց քանակը.

Ա) 2 անգամ մեծ է

Բ) 2 անգամ փոքր է

800:2=400   փոքր

800×2=1600  մեծ

 

64

X քանակությամբ մատիտ վճարել են 800 դրամ

Ինչքան պետք է վճարել նույն քանակությամբ մատիտների համար, որոնցից ամեն մեկը

 

Ա) 2 անգամ թանկ է

Բ) 2 անգամ էժան է

Լուծում

800:2=400   էժան

800×2=1600  թանկ

 

65

X գումարով կարելի է գնել 30  մատիտ:

Ա)  Քանի տետր կարելի է գնել նույն գումարով, եթե տետրը մատիտից 2 անգամ էժան է;

Բ) Քանի գրիչ  կարելի է գնել նույն գումարով, եթե գրիչը  մատիտից 10  անգամ թանկ է;

 

Լուծում

30 x 2=60

30 : 10= 3

Պատ. 60 հատ 3 հատ:

 

66

Հեծանվորդ մի քանի  ժամում- 36 կմ

Ա)  Քանի կմ կանցնի նույն ժամանակամիջոցում  հետիոտն, որի  արագությունը հեծանվորդի արագությունից 3 անգամ փոքր է:

Բ) Քանի կմ կանցնի նույն ժամանակամիջոցում  մոտոցիկլավարը, որի  արագությունը հեծանվորդի արագությունից 5  անգամ  մեծ  է:

Լուծում

36: 3=12

36×5= 180

 

 

102.

Հաշվեք

400 : 100 x 50= 200

100 x 20 : 10=200

100 x 16 :  25= 64

100 x 8 :  75= 11

 

Շաքարի ճակնդեղից ստանում են շաքար;

Զանգված-ճակնդեղի զանգված 18 %

Որքան շաքար կստացվի

Ա) 40 տ

Բ) 30 տ

Գ) 500 տ ճակնդեղի մշակումից

Լուծում

40 x 18 : 100 =   7. 2 տ շաքարավազ

30 x 18 : 100= 5.4  շաքարավազ

500 x 18 : 100= 90 տ  շաքարավազ

 

104.

Երկաթահքանը պարունակում է 70% մաքուր  երկաթ: Քանի տոննա մաքուր երկաթ է պարունակում 13 տ երկաթահքանը:

Լուծում

13 x 70 : 100= 9. 1 տոնննա մաքուր երկաթ

Պատ.  9. 1 տոնննա մաքուր երկաթ

 

120.

Խանութ- 2500 կգ լոլիկ

Առաջին օր 30 %

Քանի կգ լոլիկ մնաց վաճառելու

2500 : 100 x 30= 750

2500 — 750 = 1750

 

121.

Տանձի չրի զանգվածը կազմում է թարմ տանձի  20% — ը:

Քանի կգ չիր կստացվի 100կգ,  350 կգ, 25 կգ թարմ տանձից:

Քանի տոկոս զանգված է կորչում  թարմ տանձի չորացման ընթացքում:

Լուծում

100 : 100 x 20= 20%

350 : 100 x 20= 70%

25 : 100 x 20= 5%

100 — 20= 80

350 — 70= 290

25 —  5= 20                                                                                                Պատ.  80 %

 

 

122.

Խաղողը չորացնելիս կորցնում է  70 %

Ինչքան չամիչ ( չորացրած խաղող ) կստացվի 100 կգ, 250 կգ, 80 կգ թարմ խաղողից:

Լուծում

100 : 100 x 30 = 30

250 : 100 x 70 = 175

250-175= 75կգ  չամիչ

80  :  100 x 30=  24

 

123.

Զոդանյութ- 40 % անագ 2% ծարիր, մնացած մաս կապար:

Քանի գրամ անագ  և ծարիր է պարունակում 300 գ զոդանյութը:

Լուծում

300 : 100 x 40= 120

300 : 100 x 2= 6

 

124.

Խառատը մինչև ընդմիջում տաշեց 24 մանրակ ինչը կազմում է հերթափոխային պլանի 60% — ը:

Քանի մանրակ է տաշում  խառատը մեկ հերթափոխում

Լուծում

24 x 100 : 60= 40 մանրակ

40 x 60 %= 24                                                                      Պատ.40  մանրակ  մեկ հերթափոխը:

 

 

 

 

 

 

Рубрика: Պատմություն, Առաջադրանքներ, Առարկաներ, Uncategorized

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.10

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները, նշելով նրանց գոյության դարերը;

Արատտա -Ք.ա. XXVIII-XXVII դարեր

Շումեր-Ք.ա. XXIV դար

 1. Պատմեք Արատտայի մասին;

Արատտա ,շումերական սեպագրերում հիշատակվող երկիր։ Հիշատակումը կապված է Ուրուքի երկու վաղ թագավորներ Էնմերկարի և Լուգալբանդայի հետ, որոնք նաև կան Շումերի թագավորների ցանկում։Հայաստանի Մ.թ.ա. III-II հազարամյակների պատմության միջագետքի հնագույն՝ շումերական և աքքադական գրավոր հուշարձանները։ Հեռանալով այնտեղից` նրանք երկար ժամանակ պահպանել են կապը լեռնաշխարհի հետ։ Այդ իսկ պատճառով մեր լեռնաշխարհի մասին ամենավաղ հիշատակությունները գտնում ենք շումերական գրավոր հուշարձաններում։ Շումերները ստեղծեցին առաջին սեպագիրը  որը Մ.թ.ա. III-II հազարամյակի երկրորդ կեսին նրանցից փոխառեցին սեմական ծագում ունեցող աքքադացիները  իսկ հետագայում այն լայն տարածում ստացավ Առաջավոր Ասիայի  երկրներում, այդ թվում՝ Վանի թագավորությունում  Շումերական բնագրերում հիշատակվում է Արատտա երկիրը։ Արատտան Հայկական լեռնաշխարհի մինչ օրս հայտնի առաջին վ7

աղ պետական կազմավորումն է։ Նրա մասին տեղեկությունները վերաբերում են Ք.ա. XXVIII-XXVII դարերին։

 1. Համաձա՞յն եք, որ Արատտան Հայասայից հզոր էր (պատասխանը հիմնավորեք);

Հայասան 20- րդ դարի սկզբի  հայտնավբերված է եղել  200 տարի Հայասան հիշատկվել է Հայասայի բնակչությունը խուռիական է:  Արատտան եղել է թեոկրատական միություն:

 1. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Արատտայի Ձեր հասակակցի մասին:

 

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 34-37

Ու/Ֆ «Արատտա»

Ձայն Արարատի 10 Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

Рубрика: Մայրենի, Մարկ Տվեն, Առաջադրանքներ, Առարկաներ

Գլուխ վեցերորդ

մաս 1

Գլուխ վեցերորդ

 • Ինչու էր Թոմը նեղվում սպասավորների մատուցած ծառայություններից: Կցանկանայիր դու ծառա ունենալ. ինչու:

Ես եթե ունենայի ծառա կխնդրեի նրանցից ինչ ուզում էի: Յուրաքանչյուրը եթե ունենար ծառա նույնը կաներ ինչ որ ես: Ծառա ունենալը ինձ մոտ սովորական է:

 

 

Рубрика: Մայրենի

մաս 1

Գլուխ  հինգերորդ

 • «Մեկ էլ տեսար` նրանք տեղնուտեղը կախեցին իրեն. կկախեն, հետո միայն կսկսեն քննել, թե ինչպես է նա ընկել այստեղ: Նա լսել էր, որ ազնվական մարդիկ վճիռն արագ են կայացնում, երբ գործը վերաբերում է նման մանրուքներին:» «Պալատներում միշտ խոսում են շշուկով» — այս մեջբերումներից կարող ես եզրակացնել, թե ինչպիսի իշխանություն էր ղեկավարում պետությունը: Իսկ դու ինչ ես լսել քո պետության իշխանությունների մասին:

Մեր հանրապետությունում իշխանությունը կառավարությունն է վարչապետի գլխավորությամբ: Կառավարությունը բաղկացած է մի քանի կուսակցություններից, սակայն  օրենքները որոշում և ընդունում են ազգային ժողովում՝ ձայների մեծամասնությամբ: Ես իմ իշխանությունից գոհ եմ, որովհետև  ես ինչ կարողանում եմ օգտվել ամեն ինչից;

 • Վերջին նախադասությունը կարդա և փորձիր բացատրել` ինչու էր տղան այդպես զգում իրեն: