Рубрика: Uncategorized

Նահապետ Քուչակ հայերեններ

Ա՛մ քանի՞ դու զիս պիտ էրես..

Կարմի՛ր ու ճերմակ երես,
ա՛մ քանի՞ դու զիս պիտ էրես.
Քանի որ մէջլիս նըստիս,
ուներովդ հետ ինձ զըրուցես.
Կոճկեկդ այլ արձակ այնես,
ու ճերմա՛կ ծոցըդ ցըցընես.
Կու վախեմ` թողուս, ելլես,
ու ծոցէդ մահրում մընամ ես:

 

«Սէրըն որ դրամով լինի«

Երէկ ցորեկով բարով
տանէին մէկ եար մի ճորով.
Ըզնա ճորով է տարած,
կամ խաբած է զինք դըրամով:
Սէրըն որ դրամով լինի,
զինք էրել պիտի կըրակով.
Սէրըն խընծորով պիտի,
ու դրամ-դրամ շէքերով:

Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ տանը

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

english

ա) 30*7=210

210+6=216

+216\7 x +23\8= 4968\56

2*8=16

16+7=23

+23\8

բ)  1*5=5

5+4=9

-9\5 x -59\7= 531\35

8 x 7=56

56+3=59

-59\7

գ)  6*10=60

60+3=63

— 63\10 x -61\25= 3843\250

2 x 25 = 50 

50+11=61

-61\25

դ)  4 * 7 =28

-28+ -6= -34

-34\7 x + 8\9= 272\63

ե)

3*4=12

12+3=-15

-15\4 * 491\100= 7365\400

4*100=400

400+91= 491\100

զ) 9*9=81

81+4=85

85\9*134\15= 11390\135

8*15=120

120+14=134\15

5) Հաշվե՛ք

)ենգլիշ թ

Ա) -7\8 x  16\5=- 112\40

Բ) + 4\15 x -25 \2 = +100\30

Գ) 4*4=16

16+3=19

19\4* 10\19= 190\76

1*10=10

10+9=19

Դ) -11×7=-77

-77+-4=-81

-81\7* 14\341=1134\2387

24*14=336

336+5=341

341\14

Ե) 17*8=136

136+3=139

139\8*-16\263=2224\2104

-16 x+16=256

-256=-7=-263\16

Զ)  +113 * 5=565

565+2=567

567\5*100\63=-56700\315

6) Համեմատման ի՞նչ նշան պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն,

որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ենգլիշ է

ա)<

բ)>

գ)<

դ)=

ե)=

զ)>