Рубрика: English, Uncategorized

English homework

Car Smoke
In our city there are a lot of cars that contain different wards and rises in the air and spoils our city.

When the waste is dumped out of the trash
There are garbage bins in our city, but people do not use them and therefore pour out of it, so our skin is polluted.

People
people cut trees on the trees, thinking that they will grow, but they do not place the cut trees down. It means that our city is also polluted by people

Mine

The environmental impact of mining includes erosion, formation of sinkholes, loss of biodiversity, and contamination of soil, groundwater and surface water by chemicals from mining processes. Besides creating environmental damage, the contamination resulting from leakage of chemicals also affects the health of the local population Mining companies in some countries are required to follow environmental and rehabilitation codes, ensuring the area mined is returned close to its original state. Some mining methods may have significant environmental and public health effects. Nuss and Eckelman (2014) provide an overview of the life-cycle wide environmental impacts of metals production associated with 62 metals in year 2008.

Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ուղղանկյունանիստի լայնությունը 2 սմ է, երկարությունը՝ 2 սմ-ով

ավելի, իսկ բարձրությունը՝ երկարությունից 1 սմ-ով պակաս։

Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։

 

6) Սենյակի պատերը և առաստաղը ներկելու համար անհրաժեշտ

ներկի քանակությունը հաշվելու համար սենյակը պատկերացնում

են որպես ուղղանկյունանիստ: Հաշվե՛ք, թե ինչքան ներկ կպահանջվի

սենյակը վերանորոգելու համար, եթե նրա լայնությունը 4 մ

է, երկարությունը` 6 մ, բարձրությունը` 3 մ, իսկ ամեն 1 մ2-ն ներկելու

համար պահանջվում է 110կգ ներկ:

 

7) Ունենք երկու ուղղանկյունանիստ, որոնցից մեկի չափումներն են՝

3 սմ, 1 սմ, 6 սմ, մյուսինը՝ 2 սմ, 5 սմ, 4 սմ։ Ո՞ր ուղղանկյունանիստի

մակերևույթի մակերեսն է ավելի մեծ։

S=54 սմ 

S=76 սմ 

8) Խորանարդիկի կողի երկարությունը հավասար է 1 սմ-ի։ Գտե՛ք

պատկերի մակերևույթի մակերեսը

քոեռտըւիօ

s=18 սմ քառակուսի

s=13 սմ քառակուսի

9) Երկրաչափական պատկերները կազմված են 2 սմ, 3 սմ, 6 սմ չափումներ ունեցող ուղղանկյունանիստներից։ Գտե՛ք  այդ պատկերների մակերևույթների մակերեսները։

զղցվբնմ

s=216 սմ քառակուսի

s=288 սմ քառակուսի

Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Русский язык 15.4.2018

Домашнее задание:  

  1. Чтение миниатюр о животных

 

2. Составьте предложения:

Отец, любить спорить, друзья, политика.

Отец любит спростить друзям о политике.

Ученик, разговаривать, учитель, перемена.

Ученик разговаривает с учителей о переменой.

Алина Сергеевна, работать, школа, дети, учитель.

Алина Сергеевна работает в школе с детим учительем

Сестра, мечтать познакомиться, известная, певица .

Сестра мечтает познакомиться известным певицицем.

Он, сын, интересоваться, музыка.

Я, ездить, Петербург, мама, папа.

Я ездил Петербург с мамей и папей.