Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1 = 0,037

 գ) 8,002 – 8 =0,002

ե) 107,03 – 56 =51,03

բ) 3,263 – 2 =1,261

դ) 11,397 – 9 =2,397

զ) 34,56 – 29 =5,56

6) Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։

Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր

կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

  1. 10,01-3,2=6,81
  2. 6,37-5,5=0,87
  3. 6,81+0,87+6,81+0,87=15,36

Պատ.՝ 15,36

7) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10 = 24394

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ [100 =1281

8) Կոտորակը ներկայացրե՛ք ամբողջ թվի և մեկից փոքր տասնորդական կոտորակի տարբերության տեսքով.

ա) 9,3 , գ) 3,681 , ե) 28,07 , է) 46,893 ,

բ) 2,84 , դ) 15,001 , զ) 30,609 , ը)100,202 

Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ տանը

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11:100= 0,3211

բ) 0,005:100= 0,00005

գ) 2,32:100= 0,0232

դ) 1534,1:100= 15,341

5) Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը

վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

2տ=2000կգ

2000:100=20

20×40=800

800:100=8

8×20=160

800:160=5

 

6) Գտե՛ք օրինաչափությունը և գրե՛ք բաց թողնված թիվը։

անա

6-8-12-20-36-68

7) Լուծե՛ք հավասարումը.

անաթ

ա)x=-2\3

բ)x=3\2

գ) x=2

դ) x=6\5

 

Рубрика: Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

5) Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –6,73 > –6,81

գ) –11,2 > –11,21

ե) –0,38 > –1,001

բ) –0,432 > –1,431

դ) –3,756 < –3,706

զ) –5,555 < –4,999

6) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի

ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2 

բ) 99,2 > 98,9 

գ) 55,3 < 56,4 

դ) 3,285 > 3,185 

7) Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով.

60,325 , 11,2 , 28,43 , 60,32 , 11,56 , 3291,83 , 5,6։

5,6   11,2    11,56    28,43     60,32     60,325   3291,83

8) Գրե՛ք հինգ այնպիսի տասնորդական կոտորակներ, որոնցից

յուրաքանչյուրը մեծ լինի 2,4-ից և փոքր լինի 2,5-ից։

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64 

դ) 15,899 > 14,9 

ե) 78832,91 > 78732,91 

բ) 72,93 < 73,851 

գ) 0,382 < 0,45

զ) 663,0001 < 663,0002

2) Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական

կոտորակների միջև.

ա) 5,68 և 6,7 , գ) 7,2 և 8,2 , ե) 2,833 և 4,11 ,

բ) 2,001 և 3,5 , դ) 1,5 և 3,5 , զ) 7,1 և 10,2 ։

3) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշանը,

որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 2,577 > 2,537 

գ) 10,85 < 10,89 

բ) 5,568 > 4,568 

 դ) 885,627 < 885,673 

4) Կոորդինատային առանցքի վրա երկու թվերից ո՞րն է ավելի աջ

տեղադրված. 

ա) 6,37  6,375

դ) 783,5  783,6

բ) 0,893  0,8

ե) –31,72  18,6

գ) 293,4   294,3

զ) –11,25    –11,257