Рубрика: English

How I am relaxing after a long day at school

When I’m back from school, I’m tired, because my brain is overloaded. I do 6 classes every day. When I’m home, I’m eating, I spend 10 minutes relaxing and going through my classes. While having rest I spent time in social networks, but there are days when I don’t rest and sit down to do my homework. I start doing my lesson from the 6th beginning, I’m doing some hard lessons, and then I do it easy. When there are camps in our school, I am very happy and impressed when I go home because we are doing new things every day.

Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Պարբերական համակարգ

Տարերի առաջին դասակարգում: Բոլոր տարրերը բաժանեցին երկու խմբի մետաղներ և ոչմետաղներ: Մետաղները բացի սնդիկից պինդ են ունեն մետաղական փայլ պլաստիկ են դժվարահալ են ունեն ջերմաէլեկտրա հաղորդականություն: Ոչ մետաղները եթե պինդ են ուրեմն փխրուն են մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են չունեն փայլ չունեն ջերմաէլեկտրա հաղորդականություն: Այս դասակարգումը թերի է, որովհետև գտնվեցին տարրեր որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկությունները: Առանձնացրեցին ամենաակտիվ մետաղները որոնք կոչեցին ալկալիական մետաղներ դրանք էին Hi, Na, K, Rb, Cs, Fs: Բոլոր ոչ մետաղներից առանձնացրեցին ամենաակտիվ ոչ մետաղները որոնք կոչեցին հալոգեներ, որը հունարենից թարգմանվում է «աղածին» F(2), Cl(2), Br(2), I(2), At(2): Մետաղները կազմված են ատոմներից, իսկ ոչ մետաղները մոլեկուլներից: Եվ բոլոր գազային նյութերից առանձնացրեցին իներտ ազնիվ գազերը He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn այս գազերը կազմված են ատոմներից նրանց ատոմները այնքան պասիվ են, որ չեն միանում իրար հետ ուրիշ ատոմների չեն առաջացնում մոլեկուլներ:

Պարբերական համակարգի ստեղծումը

Բոլոր տարրերը գրվեցին ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծացումով: Տարրերը համարակալվեցին և այդ համարները կոչվեցին կարգաթվեր: Նկատեցին, որ ամեն մի ութը տարից հետո կրկնվում են տարրերի հատկությունները այսինքն ալկալիական մետաղներից հետո ութերորդը հալոգեն ազնիվ գազից հետո ութերորդը ազնիվ գազ: այդ երկար շարքը բաժանեցին ավելի կարճ շարքերի այնպես, որ ալկալիական մետաղները ընկնեն իրար տակ, հալոգենները իրար տակ, ազնիվ գազերն էլ իրար տակ: Այդ կարճ շարքերը կոչվեցին պարբերություն: Պարբերությունը դա տարրերի հորիզոնական շարքեր են գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով սկսվում են ալկալիական մետաղներով վերջանում են ազնիվ գազերով: Հայտնի է յոթ պարբերություն առաջին երկրորդ երորդ փոքր պարբերություններ են 4,5,6,7 մեծ պարբերություններ են: Պարբերությունները կազմված են զույգ և կենտ շարքերից: Ուղղաձիգ շարքերը կոչվեցին խմբեր խմբերը բաժանվեցի գլխավոր և երկրորդական: Գլխավոր են կոչվում այն ենթախումբը որը կազմված է և փոքր և մեծ պարբերության տարերից: Երկրորդական են կոչվում այն ենթախումբ որը կազմված է միայն մեծ պարբերության տարերից: Քիմիական տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ հարաբերական ատոմային զանգվածից: Ժամանակակից օրենքներ տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ կարգաթվերից:

Կարգաթվի նշանակությունը 

Ատոմի կառուցվածքը ատամը կազմված է միջուկից իսկ միջուկը դրական պռոտոններից, չեզոք նեյտրոններից, միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոններ: Միջուկը դրական է, բայց ատոմը չեզոք է, որովհետև պռոտոնների և էլեկտրոնների թիվը հավասար է: Կարգաթիվը համընկնում է միջուկի լիցքի հետ այսինք պռոտոնների և էլեկտրոնների թիվի հետ: Էլեկտրոնների զանգվածը ընդունել են 0, որովհետև նրանց զանգվածը 2000 անգամ փոքր է պռոտոնների և նեյտրոնների զանգվածից և նրանք միշտ շարժման մեջ են: 22, 26, 15, 53, 65 տարրերի բաղադրությունը

Մենդելեևի օրենքը

Քիմիական տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ հարաբերական ատոմային զանգվածից։

Ժամանակակից օրենքը

Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ կարգաթվերից։

Ատոմի կառուցվածքը

Ատոմը կազմված է միջուկից, իսկ միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններից և միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոննները։ Ատոմի միջուկը դրական լիցք ունի, բայց ատոմը չեզոք է, որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների քանակը հավասար է։