Рубрика: Նախագծային շաբաթ, Uncategorized

Հետաքրքիր փաստեր Եգիպտոսի մասին

Ատամի մածուկը, սանրը և օճառը առաջինը հայտնաբերել էին Եգիպտոսում:

Ապակին և ցեմենտը մտածված է եղել եգիպտացիների կողմից:

Եգիպտոսի իշխանությունը պաշտպանում է զբոսաշրջիկների տեսակետները:

Եգիպտոսը համարվում է «քաղաքակրթության օրրան»:

Դիմահարդարումը արել էին Եգիպտոսում իրենց դեմքի վրա ոչ միայն աղջիկները, այլ նաև տղաները:

Եգիպտոսի բժիշկները ավելի լայնորեն են վերաբերում են իրենց հիվանդների առողջությանը:

Հին ժամանակներում եգիպտացիները աղոթում էին աստվածներին:

Հին Եգիպտոսում բարձի մեջ լցնում էին քար, այլ ոչ թէ բմբուլ:

Հին Եգիպտոսում մարդկանց ծնունդները չէին նշում:

 

 

Рубрика: English, Uncategorized

Facts about Easter

easter  1. Easter is the celebration of the resurrection of Jesus Christ in the Christian religion.

2. Easter takes place on a Sunday, after the 40-day period called Lent. Lent is referred to as a time of fasting, but participants focus more on giving up one significant indulgence.

3. Holy Week is the celebrated during the week leading up to Easter. It begins on Palm Sunday, continues on to Monday Thursday, Good Friday, and then finally, Easter Sunday.

4. The first story of a rabbit (later named the “Easter Bunny”) hiding eggs in a garden was published in 1680.

5. It’s estimated that Americans spend $131, on average, every Easter.
Between the candy, dinner, and decor, that’s a big chunk of change. And such a weird figure, too — hopefully that “1” in “131” is allotted for peanut butter eggs.

6. Americans buy more than 700 million Peeps during the holiday.

7. Easter is the oldest, and most important, Christian holiday.
You might assume it’s Christmas, but it’s actually Easter. To understand its impact, keep in mind that very early Christians celebrated the resurrection of Jesus Christ every single Sunday, until they decided to dedicate a full, annual day to him. Even though Easter started as a pagan holiday, Christians adopted it, and many who celebrate don’t pay any mind to the pagan aspects of it (like, for example, the Easter bunny). Many believe that Easter is the backbone of Christianity, which is incredibly thought-provoking.

8. 76% of Americans think the ears of a chocolate bunny should be the first to be eaten.

9. The Easter Bunny tradition made its way to the US in the 18th century. It is believed to have originated in Europe where it was actually the Easter Hare. Other Easter traditions include wearing Easter bonnets, making Easter baskets and having Easter egg hunts.

10. In 2012, London hosted the world’s biggest-ever Easter egg hunt.