Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Ինքնաստուգում

 1. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմում առկա էլեկտրոնների թիվը.

անեյտրոնների թվի

բպրոտոնների թվի

գնեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի

դնեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության

 1. Ստորև թվարկված մեծություններից ո՞րն էհամընկնում   146C

և  147N   ատոմներում.

ազանգվածային թիվը

բպրոտոնների թիվը

գնեյտրոնների թիվը

դմիջուկի լիցքը

 1. Առավելագույնըքանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղտրամադրել» ատոմի չորրորդ

էներգիական մակարդակը.

ա) 30 

բ) 32

գ) 33

դ) 34

 1. Ստորևթվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնումքիմիական տարրի ատոմի

էներգիական մակարդակների թիվը հիմնականվիճակում.

ակարգաթվի

բխմբի համարի

գպարբերության համարի

դհարաբերական ատոմային զանգվածի

 1. Փոքրպարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական

հատկությունները.

աուժեղանում են

բթուլանում են

գչեն փոփոխվում

դկարող են և‘ ուժեղանալև‘ թուլանալ

 1. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն

ամիայն դրական

բմիայն լիցք չունեցող

գդրական և լիցք չունեցող

դդրականբացասական և լիցք չունեցող

 1. Հետևյալ իզոտոպներից որի՞ միջուկն է նույնքան թվովնեյտրոն պարունակումորքան

24Mg իզոտոպի միջուկը.

ա) 27AI 

բ) 23Na

գ) 28Si

դ) 31P

 1. Հետևյալքիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվլրացված երկու էներգիական

մակարդակ.

աբոր

բհելիում

գֆտոր

դնեոն

 1. Հետևյալարտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն

սկսվում են………………. պարբերության տարրերից».

աերկրորդ

բերրորդ

գչորրորդ

դհինգերորդ

 1. Քիմիականո՞ր տարրի ատոմին էհամապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային

գծապատկերը.

 +5 ) 2  ) 3

աբերիլիում

բբոր

գածխածին

դազոտ   

 1. Համեմատեք մետաղական,ոչմետաղական հատկություններ;                        ա/Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված մետաղական հատկությունները                                                                                                                       K թե Ca                                                                                                                                     Ca թե Mg                                                                                                                                                                                                                                                                  
   բ/Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված ոչմետաղական հատկությունները                                                                                                               O թե F                                                                                                                                      O թե S
 2. Իզոտոպները դա նույն ատոմների տարատեսակներն են, որոնք ունեն նույն միջուկի լիցքը, բայց ունեն տարբեր հարաբերական ատոմային զանգվածների, այսինքն տարբեր նեյտրոնների թիվ։

N=2n²

n=4 N=2×4²=32