Рубрика: English, Uncategorized

English

Ex.1

 1. They play hockey at school.

 2. She does not write e-mails.

 3. Do you speak English?

 4. My parents do not like fish.

 5. Does Anne have any hobbies?

 6. Andy’s brother works in an office.

 7. Leroy cannot read very fast.

 8. Do Jim and Joe water the flowers every week?

 9. Yvonne’s mother does not ride a motorbike.

 10. Does Elisabeth drink cola?

   

Ex.2

 1. Anne does not answer my questions.

 2. Do they sell tomatoes in this shop?

 3. This girl does not wear trousers at school.

 4. Does Mr Barker teach physics?

 5. The guinea pigs do not hide under the desk.

 6. Does Ken often miss the school bus?

 7. He does not hang posters on the wall anymore.

 8. Do you pay for the tickets?

 9. The boys do not throw stones.

 10. Do the bells of your church still ring?

   

Ex.3

 1. I fly to Austria every winter.

 2. The train to London leaves every two hours.

 3. His sister has guitar lessons after school.

 4. My father gets up at 4 o’clock every morning.

 5. The supermarket closes at 10 pm every Saturday.

 6. School starts at 8 o’clock on Mondays.

 7. Sometimes they go shopping with their aunt.

 8. His brother always washes his car on Saturdays.

 9. Usually I play handball.

 10. We listen to music regularly.

   

Ex.4

 1. The teacher is not closing the door.

 2. Are you doing the washing-up?

 3. They are checking the printers.

 4. Is your grandmother looking at birds?

 5. We are not passing the checkpoint.

 6. Are they trying to help?

 7. She is not walking to the centre of the town.

 8. Are the policemen running into the bank?

 9. Look! Steve’s mother is making a Frappuccino.

 10. You are not linking the words correctly.

   

Ex.5

 1. He is not shouting her name.

 2. We are taking nice photos.

 3. Is Phil explaining the exercise?

 4. What are you doing here?

 5. am not sitting on the sofa.

 6. The cat is not lying on the carpet.

 7. Are they listening to radio now?

 8. The eagle is catching the mouse.

 9. Why is Ruth asking for money?

 10. The boys are not diving into the pool.

   

Ex.6

 1.  Look, the cat is drinking milk.
 2. The girls are having fun now.

 3. Listen, it is raining.

 4. My father is making tea right now.

 5. The teacher is talking to Stephen now.

 6. They are looking for a present at the moment.

 7. The boy is writing with a pencil at the moment.
 8. We are watching a film now.

 9. Look, Andy is touching a snake.

 10. At this moment the lady is leaving the office.

Рубрика: Գրականություն, Uncategorized

Դերենիկ Դեմիրճյան

derenik«Գիրք ծաղկանց»

Մաշի ձեռս, դառնա ի հող,
Գիրս մնա հիշատկող։
(Միջնադարյան)

Պատմվածքը ներբեռնել այստեղից.  Գիրք ծաղկանց:

Կարդալ պատմվածքի երկրորդ հատվածը (մինչև … ու անդունդների նիշերով):

 • Ինչպե՞ս կբացատրես վանահոր հասցեին ասված այս արտահայտությունը՝  նա «հոգևորաց» չէ, այլ «մարմնավորաց» է: Ինչո՞վ էր նա տարբերվում մյուս վանականներից:

Վանահայրը նրանով էր տարբերվում վանականներից, որ նա եղել է փիլիսոփա, կառուցել է վանքեր, պարիսպներ և լսարաններ:

 • Կարո՞ղ ես արևելահայերեն դարձնել (թեկուզ՝ մոտավոր) վանահոր խոսքերը. Կառուցումն է աշխարհն և աշխատք շինողական… Կառուցումն է քաղաքն, կառուցումն՝ խոսքն, կառուցումն՝ միտք… Աշխատ առնե բնությունն, կառուցանե ծառն, շինարարն մրջյունն։ Եղեք և դուք կառուցողք և շինարարք, որպես մարդիկք երկրի, սիրեցեք աշխատք, զի կառուցումն և աշխատք սուրբ են… Չքանա բռնություն, փոշիանան գահք և թագավորությունք և մնա շինարարն:

 

 • Քո կարծիքով կառուցելն ինչու՞ է ամեն ինչից վեր դասում, իսկ դու ինչքա՞նով ես քեզ կառուցող համարում, ինչ ես «կառուցում»:

Նա կառուցելը ամեն ինչից վեր էր դասում, որովհետև նա էր իրենց թաղամասում միակ մարդը, որ կառուցել էր այդպիսի բաներ, ես կառուցում ավելի ճիշտ դասավորում եմ իմ կյանքը, որ ունենամ լավ աշխատանք և լավ կյանք: