Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Русский

Домашнее задание:

Чтение рассказа “Время всегда хорошее” ( странаца  1, 2, 3)

Письменно:

1.Поставить во множественном числе данные прилагательные и существительные.

Высокий урожай – высокие урожаи

Родное село – родные села

Синее море – синие моря

Широкая река – широкие реки

Дальняя роща- дальние рощи

2.Поставить прилагательные +существительные во множественном числе.

Отличная отметка – отличные отметки

Прилежный ученик – прилежные ученики

Дальнее село – дальние села

Топкое болото – топкие болот

Синяя лента – синие ленты

Новая линейка – новые линейки

Рубрика: English, Uncategorized

English

Ex. 1

1. When I looked (look) out of the window, I saw (see) John.
2. Have you ever played (play) the piano since you left school?
3. I haven’t seen (not see) him for two days.
4. When he was trying (try) to open the door, he dropped (drop) his key.
5. They have been living (live) in this house since 1987.
6. My father was washing (wash) his car while my mother and I were preparing (prepare) dinner.
7. Did you meet (meet) her yesterday?
8. Mary has been (be) in London for three days.
9. The headmaster entered (enter) the classroom when they were writing (write) their exams.
10. He bought (buy) a new car last week.
11. I think that they will arrive (arrive) tomorrow morning.
12. Last Wednesday they played (play) chess after they had done (do) their homework.

 

Ex. 2

1. Has John ever won (win) a prize at a race?
2. I fell (fall) asleep yesterday when I was watching (watch) TV.
3. George has never been (be) to Canada.
4. Tom is not back to England. He has been (be) to Italy for three weeks.
5. We did (do) a lot last Sunday.
6. I sometimes go (go) to the cinema.
7. Nick worked (work) hard yesterday.
8. I haven’t found (not find) my ring yet which I lost (lose) at the party yesterday.
9. They built (build) this castle in 1762.
10. Do you like to have something to eat? No, thank you. I have just had (just have) dinner.
11. While Tom was playing (play) tennis, Ann was taking (take) a shower.
12. I have not seen (see) his dog since yesterday morning.
13. Mike is playing (play) on his notebook now. How long has he been playing (play)?
14. » Do you speak (speak) English?» she was asked.
15. When they were working (work) in the garden, the phone rang (ring).

 

Ex. 3

1. When he arrived (arrive), we were having (have) dinner.
2. Has he already arrived (already arrive) in Los Angeles?
3. I haven’t seen (not see) him for two days.
4. Father was smoking (smoke) his pipe while mother was preparing (prepare) the tea.
5. She has already done (already do) the washing up.
6. Look! It is snowing (snow) now.
7. She had (have) a motorcycle accident last winter.
8. Last night I was reading (read) a book when suddenly I heard (hear) a scream.
9. Carol has already started (already start) her new job.
10. Last week my rabbit ran (run) away, and I haven’t found (not find) it yet.
11. The teacher was writing (write) sentences on the board while the children were filling (fill) the words in the text.
12. Water boils (boil) at 100 degrees Celsius.
13. What is Peter doing (do) at the moment. He is having (have) a bath.
14. I went (go) to the theatre yesterday evening.

Рубрика: Նախագծային շաբաթ, Գրականություն, Uncategorized

Կեցցե՛ Լյոնեբերգացի Էմիլը

emil 3 kazm.cdr Այս անգամ էլ կարդացի և ավարտեցի Էմիլը Լյոնեբերգայից 3-րդ մասը: Ի դեպ, այս մասը ավելի հետաքրքիր էր, և ես այս մասից ավելի շատ բան սովորեցի: Օրինակ՝ որ չի կարելի մարդու իրավունքները ոտնահարել, որովհետև Էմիլը, երբ աճուրդի ժամանակ գնեց Խոճկորիկին՝ նրա սեփական խոզին, նրա հայրիկը ասաց, որ Սուրբ Ծնունդի ժամանակ պետք է մորթենք Խոճկորիկին, բայց ինչպես միշտ Էմիլը իր ուզածին հասավ, և նրանք չմորթեցին Խոճկորիկին: Այս գիրքը շատերին կսովորեցնի, թե ինչ բան է իսկական ընկերությունը, որովհետև արդեն մեզ քաջ հայտնի Էմիլը բացի չարաճճիություններից արել է նաև լավ բաներ: Քանի որ արդեն առաջին մասում ասել էի, որ Էմիլի լավագույն ընկերը Ալֆրեդն էր՝ նրանց տան բատրակը, նա այնպիսի լավ բան արեց, որ ողջ Լյոնեբերգան դրա մասին էր խոսում, իսկ թե ինչ արեց Էմիլը կիմանաք գիրքը կարդալու ժամանակ: