Рубрика: English, Uncategorized

Olivia’s story

Olivia was sitting at her desk, writing a story. It was about a far away planet, XR017. Lots of people were living on the planet and there wasn’t enough space for everyone, so the President of XR017 sent five spaceships to find out more about the Earth. As they were getting near  the Earth, four of the spaceships caught fire, Only one of them got to the Earth and landed safely. There were scientists on that spaceship as they landed the UN government sent to them a delegation to find out where they have come from, why they have come and other questions. During the discussion it turned out that taking into consideration the fact that the population on the Earth is growing very quickly there will be no place for the aliens. The aliens scientists showed the technologies which were more advanced than the Earth one’s. They also agreed to teach the Earth scientists how to use them. In the meanwhile they got a mutual agreement to explore other planets helping each other and using their technologies. The aim of that project was to make other planets convenient for life. So the project <<Conquer the universe >> was born.

Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը

Նյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է խիստ որոշակի հատկություններով,կառուցվածքով,զանգվածով օժտված:Նյութերը բաժանվում են`պարզ և բարդի:

Պարզ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից:

Բարդ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարրի ատոմներից:

Տարրը որոշակի ատոմների տեսակ է:

Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչմետաղների:

Մետաղները, բացի սնդիկից պինդ են,պլաստիկ են,ունեն մետաղցական փայլ,ունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,արըաքին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար կորցնում են էլեկտրոնները առաջացնելով դրական իոններ:

Ոչմետաղները,եթե պինդ են փխրուն են,մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են,չունեն փայլ,չունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,չունեն մետաղական փայլ,վերջին շերտում ունեն չորսից ծատ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար ընդունուն են էլեկտրոններ առաջացնելով բացասական իոններ:

Բարդ նյութերը բաժանվում են`օքսիդների,թթոիների,հիմքերի և աղերի:

Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է:

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդից:

Աղեր են կաչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազվված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդից:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրօսո խմբերից:

Թթուները`

HCl-աղաթթու-քլորիդ

HNO3-ազատակսն թթու,նիտրատ

H2SO4-ծծմբական թթու,սուլֆատ

H2CO3-ածխաթթու,կարբոնատ

H2SiO3-սիլիկաթթու,սիլիկատ

H3PO4-ֆոսֆորական թթու,ֆոսֆատ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2   աղյուսակում և անվանում`

Մետաղներ Ոչմետաղներ Օքսիդ Թթու Հիմք Աղ
Fe S SO2 HCl Ba(OH)2 NaCl
Al P BaO H2CO3 Al(OH)3 KNO3
Cl2 Al2O3 H2SO4 CaCO3
Fe2O3 HNO3 Mg(NO3)2
CaO
MgO

2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`

Կալիումի կարբոնատ — K2CO3

Մագնեզիումի ֆոսֆատ — Mg3(PO4)2

Ալյումինի սուլֆատ — Al2(SO4)3

Բարիումի սիլիկատ — BeO3Si

Երկաթի(ii) ֆոսֆատ — Fe2So4

Երկաթի (iii)սուլֆատ — Fe3So4

Ցինկի քլորիդ — ZnCl2

Կալցիումի ֆոսֆատ — Ca3(PO4)2

Մագնեզիումի նիտրատ — Mg(NO3)2

3.Լրացրեք բաց թողնված բառերը:

Օքսիներ են կոչվում այն  բարդ   նյութերի,որոնք կազմված են  երկու  տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը      է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` թթվածինն է   :

Թթուները այն  բարդ   նյութերն են,որոնք կազմված են  ջրածնի մեկ  ատոմներից և թթվային մնացորդներից:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են ատոմներից և հիդրօսո խմբերից:

4.Որոշեք օքսիդացման աստիճանը հետևյալ օքսիդներում  և անվանել`

N2O-  

MgO-

Fe2O3-

MnO2-

Cl2O7-

P2O3-

SO3-

SO2-

K2O-

FeO-

 

5.Հաշվել  մեկ ացխածնի (IV)օքսիդի,ծծմբական  թթվի,ալյումինիումի հիդրօքսիդի,մագնեզիումի նիտրատի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,զանգվածային հարաբերությունները և զանգվածայն բաժինները: