Рубрика: Պատմություն, Uncategorized

Պատմություն

Նոյեմբերի 25-29
Համաշխարհային պատմություն.
https://lib.mskh.am/images/books/Ham.-patm-8_nor-darer.pdf
Պատրաստվե՛ք  ներկայացնելու՝
ա/ «Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխությունը»
բ/ «Նապոլեոնի դարաշրջանը» /բանավոր, դասագիրք, էջ 28-38/.

Առաջադրանք.
1. Ներկայացրե՛ք Ֆրանսիական հեղափոխության պատճառները և փուլերը.

Ֆրանսիական հեղափոխությունը ամենամեծ հեղափոխությունը Ֆրանսիայի սոցիալական և քաղաքական կյանքում, տեղի ունեցած 18-րդ դարում, որի արդյունքում կազմաքանդվեցին հին կարգերը և Ֆրանսիան, դե յուրե, միապետականությունից վերածվեց հանրապետության՝ ազատ և հավասար քաղաքացիների համար։ Կարգախոս-ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Հեղափոխության սկիզբ դարձավ 1789 թվականի հուլիսի 14-ին Բաստիլի գրավումը, իսկ ավարտը 1799 թվականի նոյեմբերի 9-ը (բրյումերի 18)։ 18-րդ դարում Ֆրանսիան միապետություն էր, որ ապավինում էր քաղաքական կենտրոնացվածության և մշտական բանակի վրա։
2. Ինչո՞վ է նշանավոր 1789թ. հուլիսի 14-ը.

1789 թվականի հուլիսի 14-ին տեղի ունեցավ  Բաստիլի գրավումը, իսկ ավարտվեց 1799 թվականի նոյեմբերի 9-ը ։ 18-րդ դարում Ֆրանսիան միապետություն էր, որ ապավինում էր քաղաքական կենտրոնացվածության և մշտական բանակի վրա։ Երկրում սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական դրությունը գնալով վատանում էր և իշխանությունները ստիպված էին փոխզիջումների գնալ, սա հետևանք էր 14-16-րդ դարերում տեղի ունեցած քաղաքացիական պատերազմի։
3. Ներկայացրե՛ք Նապոլեոն Բոնապարտի իրականացրած բարենորոգումները և դրանց նշանակությունը Ֆրանսիայի համար /գրավոր/.

 

Рубрика: English, Uncategorized

English

Classwork

 1. Look! Our plane is getting in now.

 2. When we got back to the room, she had already left.

 3. We have to get together for our presentation on Friday.

 4. Please return the book when you got through it.

 5. My father stopped the car and got out.

 6. Students have to get up when the teacher comes in.

 7. We couldn’t get down what the teacher said.

 8. They got off the bus and walked to school.

 9. Does Ken get along with his parents?

 10. The police let him get away with only a $10 ticket.

   

Homework

Ex 1.

1. I hate to get up early in the morning.

off
on
up

2. I can’t see what you are trying to get at.

on
at
in

3. We don’t earn much money but we can get by.

on
up
by

4. Work pressure is really getting me down.

out
off
down

5. We are getting off at the next station.

down
off
out

6. How could you get away with cheating on the test?

away
away with
off with

7. He got on his bike and rode down the road.

off
up
on
in

8. He and his neighbors get on well.

away
on
out
off
9. I have got too much work to do. I’d better get on with it.
on
on with
off with
down with

10. My puppy died last month and I can’t get over it.

on
over
through
up

11. We have got through all the rice.

over
in
through

12. I wonder what he is getting up to

up with
up to
to

 

Ex. 2

1.When we got  to the party, she had already left.

2.The police let him get  with just a warning.

3.What time does our train get  ?

4.We have to get  early tomorrow to catch our plane.

5.We have to get  for a chat soon.

6.It was a very difficult time in my life but I managed to get  it.

7.I stopped the car and got .

8.Does Susan get  with your parents?

9.I couldn’t get  his phone number. He spoke too quickly.

10.They got  the train when it stopped at their station.
Ex. 3

1. I was late for work because I didn’t  in time.

2. Can we finish this tomorrow? I am really tired and it’s .

3. That fat kid always  of doing sport for some reason or other.

4. The buses in this town are awful and I prefer to use my mountain bike to .

5. It is raining again. Weather like this really  (me).

6. The killer  his crime because the police couldn’t find any evidence.

7. I asked him to look for that report but he said he never had time to  doing it. He is lazy, I think!

8. We will find it easier to  once you get that part-time job at the supermarket.

9. She never  losing that dream job of hers and has been depressed ever since.

10. He didn’t  with his boss and finally decided to leave the company rather than stay there working for him.

11. I can’t  to Tom on this phone — there’s no signal in this building.

12. You need to  to your wife how terrible life would be without her. Maybe then, she will change her mind about the divorce.

Рубрика: Գրականություն, Uncategorized

Ցանկապատով թե առանց ցանկապատ

Մեր տան մոտ գտնվում է թիվ 92 դպրոցը: Այնտեղ կան ցանկապատներ, որոնք դուք կտեսնեք նկարների մեջ: Յուրաքանչյուր դպրոց, ինչպես սա ունի ցանկապատ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ցանկապատները ոչ մի բանի չեն ծառայում, որովհետև այնտեղ միայն չխնամված խոտեր են աճում և վերջ: Քանի որ ես այդ դպրոցում չեմ եղել, հետևաբար չգիտեմ, թե այնտեղ կլինի ֆուտբոլի դաշտ, թե ոչ: Ես կարծում եմ, որ հենց այդ խոտերը կարող ենք հանել, և ասֆալտապատել, որպեսզի աշակերտները կարողանան հանգիստ պայմաններում ֆուտբոլ խաղալ: