Рубрика: Ռուսերեն

Русский

 • Домашнее задание: дочитать до конца повесть “ Пиковая дама”

Грамматическая минутка:

Употребите существительные в скобках в нужном падеже:

 • 1. В нашем городе много улиц, площадей, театров, музеев, гостиниц, кинотеатров.  (улицы, площади, театры, музеи, гостиницы, кино-
  театры). 2. На улицах города много машин, автобусов, троллейбусов.  (машины, автобусы, троллейбусы). 3. В поликлинике работает много врачей, медсестёр.  (врачи и медсёстры). 4. На собрании было много профессоров, преподавателей, студентов.  (про-
  фессора, преподаватели и студенты). 5. В этом месяце Антон получил несколько писем, открыток, телеграмм, поздровлений.
  (письма, открытки, телеграммы, поздравления). 6. Миша взял в библиотеке несколько учебников, книг, жуоналов.  (учебники, книги и журналы). 7. Я купил в киоске несколько тетрадей, конвертов, марок, ручек. (тетради, конвер-
  ты, марки и ручки).
 • Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужном падеже.
  1. В этом городе нет  оперного театра, ботанического сада, исторического музея. (оперный театр, ботанический сад, исторический музей).
  2. На этой улице нет автобусной остановки, книжного магазина.  (автобусная остановка, книжный магазин). 3. В этом университете нет медицинского факультета. (, медицинский факультет). 4. В этой библиотеке нет читательного зала.  (читальный зал). 5. На этом этаже нет большой аудитории).
Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Որոշել էինք շրջագայել հավաել ուշադրության արժանի հինավուրավանդությունները ուսումնասիրել իմ հայրենի լեռնաշխարհի հիացմունք պարևող պատմական հուշարանները ճարտարապետական կոթողները։

Շրջում էինք ձիերով հաթահարում լեռնաշթաների հոգնություն պատճառող բնական  խոչընդոտները անցնում անդնդախոր ձորերով։ Ձիրեին ազատ արակելով նստում էինք բարունքների վրա ակնապինայում հազիվհազ նշմարվող օագալար արահետներին դիտում բացատները որտեղ լուսնկա գիշերներին կտարներն էին խայտում արջերն էին մթմթում գնում իրենց որերը։ Ահա փոքրիկ լիճը ալիքների բեկբեկուն արփիափայլով աչքի պես վճիտ տեղաբնակները լոռեցուն հատուկ չափազանցությամբ Ծովեր են անվանել այն։ Պատահում էր երբ գիշրը վրա էր հասնում ճանապարը վստահում էինք ձիերին։ Սմբակերի թափից պոկվում էին քարեր ու գլորվում և անտառը լցվում էր ահասասուարձագանքներով։

 1. Դիմավոր բայեր-դեմք, թիվ, ժամանակ։
 2. Բայի եղանակը, սահմանական եղանակի կազմությունը, ժամանակաձևերը։

Առաջադրանքներ

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։

Որոշել էինք շրջագայել հավաքել ուշադրության արժանի հինավուրց ավանդությունները ուսումնասիրել իմ հայրենի լեռնաշխարհի հիացմունք պարգևող պատմական հուշարձանները ճարտարապետական կոթողները։

Շրջում էինք ձիերով հաղթահարում լեռնաշղթաների հոգնություն պատճառող բնական  խոչընդոտները անցնում անդնդախոր ձորերով։ Ձիերին ազատ արձակելով նստում էինք բարձունքների վրա ակնապիշ նայում հազիվհազ նշմարվող օձագալար արահետներին դիտում բացատները որտեղ լուսնկա գիշերներին կխտարներն էին խայտում արջերն էին մռթմռթում գնում իրենց որջերը։ Ահա փոքրիկ լիճը ալիքների բեկբեկուն արփիափայլով աչքի պես վճիտ տեղաբնակները լոռեցուն հատուկ չափազանցությամբ Ծովեր են անվանել այն։ Պատահում էր երբ գիշրը վրա էր հասնում ճանապարհը վստահում էինք ձիերին։ Սմբակերի թափից պոկվում էին քարեր ու գլորվում և անտառը լցվում էր ահասարսուռ արձագանքներով։

 • Գտիր սահմանական եղանակի բայերը, որոշիր ժամանակաձևը։

Որոշել էինք_ անցյալ վաղակատար
Շրջում էինք_անկատար անցյալ
Նստում էինք_անկատար անցյալ
Խայտում էին_անկատար անցյալ
Մռթմռթում էին_ անկատար անցյալ
Անվանել են_ ներկա վաղակատար
Պատահում էր_ անկատար անցյալ
Հասնում էր_ անկատար անցյալ
Վստահում էինք_ անկատար անցյալ
Պոկվում էին_ անկատար անցյալ
Հաղթահարում էինք_անկատար անցյալ
Անցնում էինք_ անկատար անցյալ
Նայում էինք_անկատար անցյալ
Դիտում էինք_անկատար անցյալ
Գնում էին_անկատար անցյալ
Գլորվում էին_ անկատար անցյալ

 • Գտիր անդեմ բայերը, որոշիր՝ որ դերբայներն են։
 • Գտիր մեկական ա ներքին, ու, վա հոլովումներին ենթարկվող գոյականներ։

Լոռեցի-Լոռեցու

Հոգնություն-Հոգնության

Գիշեր- Գիշերվա
 

 • Կարմիրով գրված գոյականների հոլովները որոշիր։
 • Գտիր դերանունները (5 հատ), որոշիր տեսակները։

այն-ցուցական

երբ- հարցական

որտեղ- հարցական

իմ-անձնական

իրենց- անձնական