Рубрика: English

English

Assignments for 13.10.2020
 NEF  Student’s Book Vocabulary  Sport slide 146,page 145, ex -es 1/a,b/   2/a,b,c
Grammar  Past  Tense

Form the questions.
Example: She did her homework. – and Peter – Did he do his homework?
1. She went to the cinema yesterday. – and you?
 Did you go to the cinema yesterday?
2. He drove to London yesterday. – and Hanna?
 Did Hanna drive to London yesterday?
3. They wrote an email. – and you?
 Did you write an email?
4. She learned for the test. – and Jake?
 Did Jake learn for the test?
5. Linda got up early. – and her kids?
 Did her kids get up early?
6. I watched TV yesterday. – and you?
 Did you watch
TV yesterday?
7. I phoned her last week. – and Peter?
 Did Peter phone her last week?
8. I had a cold last month. – and Barbara?
 Did Barbara have a cold last month?
9. We bought some nice presents for her. — and your brother?
Did your brother buy nice presents, too?
10. He tidied up his room. — and you?
 Did you tidy up your room? 11. They invited Neil to their party. — and you?
Did you invite Neil to your party?
12. We played tennis yesterday. — and Jill?
Did Jill play tennis yesterday, too?      


Put the following sentences into the negation. Fill in the negative form of the verb.
Example: She wrote an email to Tom. She didn’t write an email to Tom.
1. My dad met her in Paris three days ago.
My dad didn’t meet her in Paris three days ago.
2. Sam bought a new camera.
Sam didn’t buy a new camera.
3. They came home late from work last Monday.
They didn’t come home late from work last Monday.
4. We played tennis yesterday afternoon.
We didn’t play tennis yesterday afternoon.
5. I caught a cold last winter.
I  didn’t catch a cold last winter.
6. The girls watched TV yesterday evening.
The girls didn’t watch TV yesterday evening.
7. The student copied the text from the board.
The student didn’t copy the text from the board.
8. The children swam in the sea.
The  children didn’t swim in the sea.
9. We stayed at the same hotel in Paris.
We didn’t stay at the same hotel in Paris.
10. Linda flew to Las Vegas last Wednesday.
Linda  didn’t fly to Las Vegas last Wednesday.
11. I was really tired yesterday evening.
wasn’t really tired yesterday evening.
12. They went to bed early last Friday.
They didn’t go to bed early last Friday.
13. We found out what they did last night.
We didn’t find out what they did last night.
14. She cooked pasta for dinner last Thursday.
She didn’t cook pasta for dinner last Thursday.
15. They were late for school again two days ago.
They weren’t  late for school again two days ago.
Рубрика: Քիմիա

Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի ֆիզիկական իմաստը

Դաս  3. Գործնական  աշխատանք  2 — <<Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի  ֆիզիկական իմաստը>>.

Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….                     ըստ  հետևյալ սխեմայի՝

 • Ածխածին
  քիմիական  տարրի  նշանը-C
 • կարգաթիվը-C 6
 • միջուկի  լիցքը-+6
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(C)=12
 • ատոմի բաղադրությունը-Այն քառավալենտ է,հետևաբար 4 ազատ էլեկտրոն ունի։
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ)-12գ․
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-երկրորդ պարբերություն
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-չորորդ A խումբ


  Ջրածին
 • քիմիական  տարրի  նշանը-H
 • կարգաթիվը-1
 • միջուկի  լիցքը-+1
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(H)=1
 • ատոմի բաղադրությունը-Ատոմը կազմաված է՝1պրոտոնից և 1 էլեկտրոնից
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ)․ =1գ
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-1
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է -չունի

  Թթվածին․
 • քիմիական  տարրի  նշանը-Օ
 • կարգաթիվը-8
 • միջուկի  լիցքը- +8
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(O)=16
 • ատոմի բաղադրությունը-
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) =16
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է=երկրորդ պարբերություն
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-6րդ խումբ

  Ազոտ 

  քիմիական  տարրի  նշանը-N
 • կարգաթիվը-7
 • միջուկի  լիցքը-+7
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(N)=14
 • ատոմի բաղադրությունը- 
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -14
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է2րդ պարբեություն
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-5րդ խումբ 7րդ տարր

  Ֆոսֆոր
 • քիմիական  տարրի  նշանը-P
 • կարգաթիվը-15
 • միջուկի  լիցքը -+15
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(P)=31
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -31
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-Երորդ պարբերություն
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-5րդ խումբ

  Ծծումբ
 • քիմիական  տարրի  նշանը-S
 • կարգաթիվ-16
 • միջուկի  լիցքը-+16
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(S)=32
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -32
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-3րդ պարբերություն
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-6րդ խումբ

  Նատրիում
 • քիմիական  տարրի  նշանը-Na
 • կարգաթիվը-11
 • միջուկի  լիցքը-+11
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(Na)=23
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -23
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-3րդ պարբերություն
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-առաջին խումբ

  Կալիում
 • քիմիական  տարրի  նշանը-K
 • կարգաթիվը-19
 • միջուկի  լիցքը-+19
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(K)-39
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -39
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-4րդ պարբերություն
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-առաջին խումբ

  Կալցիում
 • քիմիական  տարրի  նշանը-Ca
 • կարգաթիվը-20
 • միջուկի  լիցքը-+20
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(Ca)=40
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -40
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-4րդ պարբերություն
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-երկրորդ խումբ 

  Մագնեզիում
 • քիմիական  տարրի  նշանը-Mg
 • կարգաթիվը-12
 • միջուկի  լիցքը-+12
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(Mg)=24
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -24
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-3րդ
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է -երկրորդ

  Երկաթ
 • քիմիական  տարրի  նշանը-Fe
 • կարգաթիվը-26
 • միջուկի  լիցքը-+26
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(Fe)=56
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -56
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-4րդ
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-8րդ

  Ֆտոր
 • քիմիական  տարրի  նշանը-F
 • կարգաթիվը-9
 • միջուկի  լիցքը-+9
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(F)=19
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -19
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-Երկրորդ
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-7րդ

  Քլոր
 • քիմիական  տարրի  նշանը-Cl
 • կարգաթիվը-17
 • միջուկի  լիցքը-+17
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar-Ar(Cl)-35
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) -35
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է-երրորդ
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է-7րդ

Ինչպիսի՞ պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ գիտեք, որոնց բաղադրության մեջ առկա են այդ տարրի ատոմներ`բերեք տարբեր տարրերի հետ առաջացրած միացությունների բանաձևերը