Рубрика: Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

  1. Լրացրու տառերը, կետադրիր։
  2. Դուրս գրիր բայերը, որոշիր քերականական հատկանիշները (դիմավոր-անդեմ, որ խոնարհման է, եթե անդեմ է, որ դերբայն է, եթե դիմավոր է, որ եղանակն է, որ ժամանակը, որ ժամանակային ձևը, բայը պարզ է, թե ածանցավոր, որ սեռի է)։

Սկսվել էին-վաղակատար անցյալ, 3-րդ դեմք, հոգնակի, կրավորական
Ուղևորվել էին-վաղակատար անցյալ, 3-րդ դեմք, հոգնակի, պարզ, չեզոք
Ազդարարելու-անորոշ, սեռական, պարզ, ներգործական
Գրված-հարակատար, պարզ, ներգործական
Տևում էր-անկատար անցյալ, սահմանական, 3-րդ դեմք, եզակի, պարզ, չեզոք
Կախվել էր-վաղակատար անցյալ, 3-րդ դեմք, եզակի, կրավորական
Կառուցված-հարակատար, կրավորական
Մասնակցում էին-անկատար անցյալ, սահմանական, 3-րդ դեմք, հոգնակի, պարզ, չեզոք
Հնչեց-անցյալ, կատարյալ, պարզ, չեզոք
Երևացին-անցյալ կատարյալ, 3-րդ դեմք, պարզ, չեզոք
Տանում էին-անկատար անցյալ, 3-րդ դեմք, հոգնակի, սոսկածանցավոր, ներգործական

  • Ընդգծված բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր։

Իննսունմեկերորդ- դասական թվական

Երեք հարյուր ութսունհինգ- դասական թվական

Գարնան-գոյական, իր, եզակի թիվ, սեռական հոլով

Նրա-ցուցական դերանուն

Ռազմական-ածական, որակական

Հաշտությունը-գոյական, իր, եզակի թիվ, ուղղական հոլով

Ամենքը-որոշյալ դերանուն

Երբ-հարաբերական դերանուն

Ծիրանագույն-հարաբերական ածական

Հուժկու-որակական ածական

  • Գտիր երեք հնչյունափոխված բառ, որոշիր՝ ինչ հնչյունափոխություն է տեղի ունեցել։
  • Տեքստից գտիր լրաբեր, ճանապարհվել, տեղեկացնել, հին, մարտական, հանձնարարել, արփի, ճառագայթ, առատորեն բառերի հոմանիշները։

Լրաբեր-սուրհանդակ

Ճանապարհվել-ուղևորվել

Տեղեկացնել-ազդարարել

Հին-վաղնջական

Մարտական-ռազմական

Հանձնարարել-պատվիրել

Արփի-արև

Ճառագայթ-ճաճանչ

Առատորեն-շռայլորեն

Սկսվել էին երկու հարյուր իննսունմեկերորդ օլիմպիական խաղերը. երեք հարյուր ութսունհինգ թվականն էր։ Երեք ամիս առաջ՝ գարնան սկզբին, արագոտն սուրհանդակներն Օլիմպոսից ուղևորվել էին կայսրության չորս կողմերը ՝ նույնիսկ նրա սահմաններից դուրս ՝ ազդարարելու առաջիկա խաղամրցումների մասին։ Խաղերի մրցակարգը ՝ վաղնջականկ ժամանակներում օրենսդիր Լիկուրգոսի ձեռքով գրված, պատվիրում էր մրցումների ժամանակաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցում, և պատերազմող կողմերի  միջև հաշտությունը տևում էր ավելի քան հարյուր օր։
Հետմիջօրեի արևի կլոր սկավառակը կախվել էր Օլիմպոսի վրա՝ իր ոսկեդեղձան ճաճանչներով շռայլորեն լուսավորելով նրա՝ դարերի համար կառուցված վեհապանծ տաճարներն ու հուշարձանները։
Խաղերին մասնակցում էին ամենքը՝ ունևորներն ու չքավորները, կտրիճ ըմբոստներն ու նշանավոր զորավարները, նաև հասարակ զորականները։
Երբ հնչեց եղջերափողը, ճանապարհի շրջադարձի վրա երևացին ծիրանագույն հանդերձներով պատանիները՝ հուժկու մարմիններով.  նրանք տանում էին կայսեր պատգարակը։

Рубрика: English

English

Write down the questions and the short answers.


1. you / watch / her new movie
Have you watched her new movie ? No, i haven’t .
2. they / ever visit / any country in Africa
Have they ever visited any country in Africa ? Yes, they have .
3. the girls / come / home yet
Have the girls come home yet ? Yes, they have .
4. dad / already clean / the car
Has dad already cleaned the car ? Yes, he has .
5. he / ever ride / a horse
Has he ever ridden a horse ? No, he hasn’t .
6. Mike / miss / the train
Has Mike missed the train ? Yes, he has .
7. you / ever meet / her
Have you ever met her ? No, i haven’t .
8. Sam / recently return / from holiday
Has Sam recently returned from holiday ? Yes, he has .
9. she / ever be / to Brazil
Has she ever been to Brazil ? No, she hasn’t .
10. you / ever study / Spanish at school
Have you ever studied Spanish at school ? No, i haven’t .

Рубрика: Ֆիզիկա 9

ՀԱՂՈԴԻՉՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՒ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

Գործնականում կիրառվող էլեկտրական շղթաները, որպես կանոն, բաղկացած են լինեւմ էլեկտրաէներգիայի մի քանի սպառիչներից: Շղթայում սպառիչները միմյանց հետ կարող են միացված լինել ամենատարբեր եղանակներով: Սպառիչների միացման ամենապարզ և տարածված տեսակները հաջորդական և զուգահեռ միացումներն են:Շղթայի տեղամասում հաղորդիչների այնպիսի միացումը, որի դեպքում յուրաքանչյուր հաղորդչից դուրս եկող հաղորդալարը առանց ճյուղավորվելու միանում է այլ հաղորդչի, կոչվում է հաջորդական միացում:

Nk 9-5-2-9.jpg

 Նկարում պատկերված է  R1, R2 և R3 ռեզիստորների հաջորդական միացումը: Հաղորդիչների հաջորդական միացումն ունի իր օրինաչափությունները: 

,..jpg

  Հավաքելով համապատասխան շղթա, ամպերաչափի և վոլտաչափի միջոցով անհրաժեշտ չափումներ կատարելով, կարելի է համոզվել.1. Հաջորդական միացման դեպքում բոլոր հաղորդիչներում հոսանքի ուժը միևնույնն է՝ I=I1=I2=I3 (1), որտեղ I1, I2, I3-ը համապատասխանաբար I, II և III հաղորդիչներով անցնող հոսանքի ուժերն են, իսկ I-ն՝ հոսանքի ուժը շղթայում:2. Հաղորդիչների հաջորդական միացման դեպքում ամբողջ տեղամասի լարումը հավասար է առանձին հաղորդիչների լարումների գումարին՝ U= U1+U2+U3 (2), որտեղ U-ն ամբողջ տեղամասի, իսկ U1, U2, U3-ը առանձին հաղորդիչների լարումներն են:Օգտվելով Օհմի օրենքից և հաշվի առնելով (1) հավասարումի (2) առնչությունը կարող ենք պնդել՝ 3. Հաղորդիչների հաջորդական միացման դեպքում ամբողջ տեղամասի դիմադրությունը հավասար է առանձին հաղորդիչների դիմադրությունների գումարին՝R=R1+R2+R3, որտեղ R1-ը, R2-ը և R3-ը առանձին հաղորդիչների դիմադրություններն են, իսկ R-ը ամբողջ տեղամասի դիմադրությունը:Այս երեք օրինաչափություններ ճիշտ են նաև ցանկացած թվով հաջորդաբար միացված հաղորդիչների համար: Մասնավորապես, եթե հաջորդաբար իրար միացված են n միատեսակ հաղորդիչներ (ռեզիստորներ), որոնցից յուրաքանչյուրի դիմադրությունը R1 է, ապա դրանց ընդհանուր դիմադրությունը կլինի՝ R=nR1 Հաջորդաբար միացված ցանկացած երկու հաղորդիչներում հոսանքի ուժերի հավասարությունից՝ I1=I2, հետևում է, որ U1R1=U2R2 կամ U1U2=R1R2

Screenshot_1.png

Այսինքն, հաջորդաբար միացված հաղորդիչներում լարումները ուղիղ համեմատական են այդ հաղորդիչների դիմադրություններին:Հաղորդիչների հաջորդական միացման տարբերակիչ առանձնահատկությունն այն է, որ դրանցից թեկուզ մեկի անսարքության դեպքում հոսանքը դադարում է ամբողջ շղթայում:

Թեմատիկ հարցեր և առաջադրանքներ՝

1․ Վ լարման համար հաշվարկված քանի՞ միատեսակ լամպ է անհրաժեշտ հաջորդաբար միացնել, որպեսզի ստացված տոնածառի ծաղկաշղթան հնարավոր լինի միացնել 100 Վ լարման ցանցին:

5Վ*20

2․ 35 Օմ և 7 Օմ դիմադրություն ունեցող 2 ռեզիստորներ միացված են հաջորդաբար: Նրանցից որի՞ ծայրերում է լարումը փոքր և քանի՞ անգամ:  

Nk 9-5-2-8.jpg

3․ Որոշեք նկարում պատկերված շղթայի տեղամասի դիմադրությունը, եթե միմյանց միացված ռեզիստորների դիմադրությունները համապատասխանաբար հավասար են՝ R1 = 6 Օմ, իսկ R2 = 8 Օմ: 

Nk 9-6-1-2.jpg

4․ Ինչի՞ է հավասար նկարում պատկերված շղթայի տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը, եթե միմյանց զուգահեռ միացված միատեսակ լամպերից յուրաքանչյուրի դիմադրությունը 33 Օմ է: 

image-5f26d071.png

5․ Լարումը նկարում պատկերված շղթայի տեղամասում 50 Վ է, իսկ հոսանքի ուժը՝ 1 Ա: Որոշեք երկրորդ ռեզիստորի դիմադրությունը, եթե առաջինինը՝ 5 Օմ է: 

V=U*R=>
R=V/4=5/1=50Օմ
R1+R2=5+R2

13.jpg

Տանը՝ դաս 16, 17, պատասխանել և գրել թեմատիկ հարցեր և առաջադրանքները։ Հրապարակել բլոգներում։