Рубрика: Քիմիա

Առանց ջրի կյանք չկա

Անհատական հետազոտական աշխատանք՝ <<Առանց ջրի կյանք չկա…>>             

Մարդկության զարգացման սկզբնական շրջանում ջուրն օգտագործվել է խմելու և կենցաղային կարիքների, ավելի ուշ՝ ոռոգման, նավագնացության, ձկնորսության համար:Տարածվածության և կենսական անհրաժեշտության պատճառով ջուրը միշտ համարվել է կյանքի գոյության սկզբնաղբյուր: Առանց ջրի կյանք չկա. կյանքը, էվոլյուցիոն տեսության համաձայն, առաջացել է ջրում, և ջուր կա յուրաքանչյուր կենդանի էակի օրգանիզմում. մարդը և շատ կենդանիներ գրեթե 2/3 մասով, իսկ որոշ բույսեր մոտավորապես 4/5 մասով կազմված են ջրից: Ջուրն օրգանիզմի հիմնական միջավայրն է, որտեղ ընթանում է նյութափոխանակությունը: Առանց սննդի ավելի երկար կարելի է ապրել, քան առանց ջրի: Ջուրն զբաղեցնում է Երկրի մակերևույթի 2/3 մասը (361 մլն կմ2), և միայն 1/3 մասն է (149 մլն կմ2) բաժին ընկնում ցամաքին: Ջրոլորտի սահմաններում ջրի ընդհանուր պաշարները կազմում են 1,4 մլրդ կմ3: Ջրային պաշարների 97 %-ը բաժին է ընկնում Համաշխարհային օվկիանոսին, և միայն 3%-ն են կազմում ցամաքի ջրերը: Քաղցրահամ ջրի պաշարները  կազմում են ողջ ջրային զանգվածի 3%-ը, ընդորում  դրա միայն մի մասն է պիտաի խմելու համար:

Ջրի աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են արդյունաբերական և կենցաղային հոսքաջրերը,ձնհալի և անձրևների ժամանակ հողահանդակներից տեղափոխված պեստիցիդները բնակավայրերից վնասակար նյութերը, անձրևի և ձյան միջոցով՝ մթնոլորտիցանջատվող աղտոտող նյութերը։ Արդյունաբերական հոսքաջրերն առավել հաճախ աղտոտված են նավթամթերքներով, ֆենոլներով, ծանր մետաղներով (սնդիկ, կապար, կադմիում, պղինձ և այլն) և բարդ օրգանական միացություններով (սինթետիկ լվացամիջոցներ, ներկեր, ճարպեր), որոնք վատացնում են ջրի որակը, խմելու և սննդի մեջ օգտագործելու համար դարձնում ոչ պիտանի, խախտվում են ջրային ավազանի կենսաբանական շարժընթացները, նվազում է աղտոտող նյութերից ջրի ինքնամաքրման հատկությունը, փոխվում է ջրային կենսաբազմազանության կազմը, ընկնում է արտադրողականությունն ու սննդային արժեքը, որոշ ձկներ դառնում են թունավոր։ 

Рубрика: Քիմիա, Uncategorized

Համար մեկ նյութը Երկրագնդում `Ջուր

Սովորական ջուր H2O
Ծանր ջուր 2H2O, D2O
Որոշենք սովորական և ծանր ջրի Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները:
Mr (1H2O)= 21+16=18 Mr (2D2O)= 22+16=20
Կա նաև ռադիոակտիվ գերծանր ջուր
Mr (3T2 18O)= 3*2+18= 24

Համար մեկ նյութը Երկրագնդում `Ջուր: Լուծույթներ: Ծանր ջուր: Ջրածնի պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և ֆիզիոլոգիական հատկությունները:
Անհատական հետազոտական աշխատանք՝ <<Առանց ջրի կյանք չկա…>>
Լաբորատոր աշխատանքներ. «Ջրի ֆիզիկական, քիմիական և օրգանոլեպտիկ հատկությունները: Լուծույթների պատրաստումը և լուծված նյութի զանգվածային, մոլային բաժնի, մոլային կոնցենտրացիայի որոշումը»:


Առաջադրանք 1. Որո՞նք են ջրի ֆիզիկական հատկությունները, թվարկեք….

Ջրի երեք ագրեգատային վիճակները- ջրի եռալը, ջրի պնդանալը, ջրի տաքացումը բնության մեջ
Ջուրը միակ նյութն է Երկրի վրա, որ սովորական ջերմաստիճանի ու ճնշման պայմաններում կարող է գտնվել երեք ագրեգատային վիճակներում՝պինդ, հեղուկ և գազային:


Առաջադրանք 2. Որո՞նք են ջրի քիմիական հատկությունները, գրեք ջրի փոխազդեցությունը պարզ և բարդ նյութերի հետ ռեակցիաների հավասարումները…


Ջուրը ամֆոտեր միացություն է, ունի դիսոցման շատ փոքր աստիճան (10−9)
H2Օ⇌H++ OH– կամ HՕH+HOH⇌H3Օ++ OH–
2.Փոխազդում է մետաղների հետ.
ակտիվ մետաղներ՝
2Na+2H2O=2NaOH+H2↑
Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2↑
պակաս ակտիվ՝
Zn+H2O=ZnO+H2↑
3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2↑
պասիվ մետաղների հետ ջուրը չի փոխազդում։

3.Փոխազդում է ակտիվ մետաղների օքսիդների հետ.


K2O+H2O=2KOH
BaO+H2O=Ba(OH)2
4.Փոխազդում է թթվային օքսիդների հետ
SO3+H2O=H2SO4
P2O5+3H2O=2H3PO4

Առաջադրանք 3. Որո՞նք են ջրի օրգանոլեպտիկ հատկությունները, թվարկեք…


Ջրի օրգանոլեպտիկ հատկություններն են գույնը, համը, հոտը։ Ջուրը դառնահամ են դարձնում Ca և Mg աղերը, քաղցրահամ են դարձնում K և Na աղերը։ Ջուրը համարվում է խմելու, եթե գույնը թափանցիկ է, հոտ չի գալիս, 100 մանրէից ավելի չպետք է պարունակի և պետք է լինի քաղցրահամ։

Առաջադրանք 4. Ջրի փոխազդեցությունը ակտիվ մետաղներից` նատրիումի հետ, գրեք ընթացող ռեակցիայի հավասարումը….և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով….


Ջուրը քայքայում են ալկալիական մետաղները՝ Li, Na, K, Rb, Csb
Ջուրը քայքայում են հողալկալիական մետաղները՝ Ca, Sr, Ba

Առաջադրանք 5. Ո՞րն է համարվում մաքուր խմելու ջուր…


Ջուրը համարվում է խմելու, եթե գույնը թափանցիկ է, հոտ չի գալիս, 100 մանրէից ավել չպիտի պարունակի և պետք է լինի քաղցրահամ՝ կալիումական և նատրիումական հանքային աղեր:

Առաջադրանք 6. Որո՞նք են ջրի աղտոտման պատճառները …


Ջրային օբյեկտների աղտոտման գլխավոր աղբյուրը արտադրական հոսքաջրերն են, որոնք թափվում են գետերը, լճերն ու ջրամբարները: Արդյունաբերական հոսքաջրերը շատ հաճախ աղտոտված են լինում նավթով, ֆենոլներով, ծանր մետաղներով, բարդ քիմիական միացություններով և տաք հոսքաջրերով:


Առաջադրանք 7. Խմելու սոդայի` նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթի պատրաստումը և կոնցենտրացիայի որոշումը…

Լուծույթների պատրաստումը խմելու սոդայի՝ NaHCO₃ և կոնցենտրացիայի որոշումը:
Կշռեցինք՝ 5 գրամ խմելու սոդա
Վրան լցրեցինք չափիչ գլանով չափված 100մլ ջուր
1) Լուծված նյութի զանգվածային բաժինը կամ տոկոսային կոնցենտրացիա
W (NaHCo3)= m(NaHCo3) / m(լուծույթ) * 100%= m(NaHCo) / m(NaHCo3)+m(H2O)100 m=(NaHcCO3)= 5գ V(H2O)= 100մլ հետևաբար m(H2O)= 100գ d 4°(H2O)= 1 գ/մլ= 1 կգ/ լ w (NaHCo3)= 5գ/5գ+100գ100%= 5/105*100%= 4.8 % մոտավոր 5%

2) Որոշենք լուծված նյութի մոլային բաժինը լուծույթում
X (NaHCo3)= n (NaHCo3) / n (NaHCO3) / n(NaHCO3)+n(H2O)
|M|= Mr 84
N(NaHCO3)= 5գ / 84գ/մոլ = 0,06 մոլ
N(H2O)= 100գ/ 18գ/մոլ = 5.56 մոլ

Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Проект: Город будущего

Я очень люблю небоскребы, но так как Армения — сейсмическая зона, лучше строить там, как европейские постройки. Поверьте, они выглядят очень привлекательно и мне будет очень приятно встретить такие постройки во время прогулки по улице.

Следующий шагом будет улицы. Я бы меняля улицы, и вместо супермаркетов и автомойек, я бы строила брендовые магазины как например в Италии.

Транспорт в Армении просто ужасно, потаму что мало мест а людей не где сидеть. Кроме этого в транспорты уже старые. Я бы сделала транспорты как лондонские красные автобусы.

В последнее время в Ереване развиваются зоны отдыха. Лофт в Ереване — очень известное место, куда можно пойти отдохнуть, поиграть в игры с друзьями. Я считаю, что это очень креативный подход. Помимо развлекательных заведений, за пределами Еревана есть красивые бесетки, куда можно пойти, приготовить вкусную еду и отведать ее с друзьями. Я думаю, что в случае с бесеток в Aрмении всё хорошо.

Картинки по запросу "зоны отдыха"
Картинки по запросу "зоны отдыха"

Предпоследний пункт — учебные заведения. Школьны е структуры — большая проблема в Ереване. Я всегда мечтала, чтобы наши школы были очень похожи на европейские. Потому что они такие красивые, и кроме этого, там высокий уровень образования.

Последним пунктом будут развлекательные заведения. Я очень хочу построить в Ереване развлекательные заведения, как в Америке.

Картинки по запросу "american парк развлечение"
Рубрика: English

English

Assignment for 23.02.2021
NEF Student’s Book slide 43 Who do you think is who? Read the text and learn the unknown words.

Identity- նույնականություն

Unfeminine- ոչ կանացի


NEF Student’s Book slide 48 Never give up/ Read the text and learn the unknown words, be ready to discuss in class.

Determine- որոշել

Incredibly- անհավանական

Obviously- ակնհայտորեն

Session- նստաշրջան

Amputate- անդամահատել

Thrill- հուզմունք