Рубрика: Վրացերեն, Uncategorized

Շենգավիթի առաջին ատյանի դատարան

Մայիսի 14-ին ուղևորվեցինք դեպի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Սրահում Մխիթար Գոշի արձանն էր, քանի որ նա օրենսդիր է եղել։ Իսկ վերևում գրված էր Ցեցերոնի խոսքերը․ «Դատավորը խոսող օրենք է, իսկ օրենքը` համր դատավոր»:

Рубрика: English

English

Assignments for 12.05.2021
Make up 5 general questions and 5 special questions .
General  Questions start with auxiliaries / do, does, did, have, has, had, will, is, am ,are, was, were  Did you see her yesterday? have you ever met a famous person?
Special Questions start with question words/ What? Why? How long? How much? When? Where?
How long have you been waiting for Peter?  When did you see her?  Where do you want to live?

General questions

  • Do you have a pet?
  • Will she go to that party?
  • Have you ever been to China?
  • Do you watch series?
  • Will he sell his apartment?

Special questions

  • What kind of books do you prefer?
  • How long have you been studying Spanish?
  • Why don’t you translate that text?
  • How much money do you make as babysitter?
  • Where have you been when I called you?