Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 07.09.2021

Վարժություն 2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերից բաց թողած տեղում է գրվում ո:

1. ա) չարորակ, բոլոր, հատորյակ, հանապազորդ +

բ) ամանորյա, անդորրություն, մեղմորեն, ամենօրյա

գ) պարզորոշ, տարորոշել, բարօրություն, փորձանոթ

դ) վատորակ, երկվորյակ, նրբորեն, արփիազօծ

2. ա) բարորակ, անոթի, անողոք, առօրյա

բ) անոսրալի, հոտնկայս, վաղօրոք, փորձանոթ

գ) անորակ, մեղմորեն, հնօրյա, շորորալ

դ) քնքշորեն, հրանոթ, տոթ, սևորակ +

Վարժություն 3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում է։

  1. ա) միջօրե, որևէ, մանրէ, ելևէջ

բ) ինչևէ, դողէրոցք, անէ, առէջ +

գ) հրեշ, լայնէկրան, երբևէ, Սևանհէկ

դ) ամենաէական, այժմեական, աներկբա, երբևէ

  1. ա) լայնեզր, ինչևիցե, նրբերշիկ, երբևէ

բ) որևէ, չէինք, ջէկ, ելևէջ +

գ) նորեկ, գետեզր, բազկերակ, մանրէ

դ) գրեթե, եղերերգ, նրբերշիկ, աներկյուղ

  1. ա) առօրեական, անէական, ելևէջ, վայրէջք

բ) որևիցե, Սևանհէկ, հրշեջ, անեղծ

գ) մանրէ, հյուլե, միջօրե, օրըստօրե

դ) այգեէտ, դողէրոցք, ջրէջք, երբևէ+

Վարժություն 4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում ը։

1. ա) ակնբախ, դրմբոց, խոչընդոտ, մթնկա

բ) ակնթարթ, հետզհետե, զմռսել, դասընթաց

գ) չընկնել, օրըստօրե, երկընտրանք, գահընկեց +

դ) առնչվել, լուսնկա, առընթեր, անընդմեջ

2. ա) մեջընդմեջ, չընդունել, չընկճվել, օրընդմեջ +

բ) կորնթարդ, երկնչել, անընդհատ, մերթընդմերթ

գ) ակնթարթ, անակնկալ, գույնզգույն, խոյընթաց

դ) վերընձյուղվել, չընդունել, չընդդիմանալ, առնչվել

3. ա) ակնդետ, մթնկա, հատընտիր, վերընթաց

բ) համընկնել, անընտել, գործընկեր, առնչվել

գ) առընթեր, հյուրընկալ, ճեպընթաց, նորընծա +

դ) գիրկընդխառն, մակընթացություն, անակնկալ, խոչընդոտ

4. ա) գործընկեր, ակնկալ, փոխըմբռնում, սրընթաց, ակնդետ

բ) անընչացք, հոտնկայս, ակնհայտ, ճեպընթաց, մթնկա

գ) նորընտիր, երկընտրանք, լուսնկա, վերընձյուղվել, ձեռնտու

դ) անընդհատ, առընթեր, հյուրընկալ, խոչընդոտ +