Рубрика: English

Carnival of Venice

Location: Venice, Italy

When: 40 days before Easter, on Shrove Tuesday

The first mention of the Venice Carnival dates back to 1094, although carnivals did not wear masks until the 13th and 14th centuries. In 1162, in honor of the victory of Patriarch Aquila, a public celebration began in San Marco Square. From that day on, the carnival became annual.

Wearing masks was common for half a year, from August to Great Lent. Especially immoral women wore masks. In 1703 the use of masks was banned by the Council of Ten, but the following year that decision was overturned.

After the fall of Venice in 1797, the Austrian emperor banned carnivals. Attempts were made in the 19th century to restore that tradition, but the work reached the stage of private events.

Only in 1979 the Italian government announced the resumption of annual carnivals, choosing the event as the best way to spread the history and culture of Venice. Every year more than one and a half million tourists go to Italy to take part in this carnival.

Festivities also include live theatrical plays featuring intriguing and comical traditional folk characters, lavish 18th century-style galas in beautiful old Venetian buildings, open air street parties and an award ceremony at Carnival’s closing to celebrate the best costumes and masks.

Italy Cancels Venice Carnival In Bid To Halt Spread of Virus - Travel Off  Path
Venice Carnival, Venice, Italy: Festival Highlights, Dates & Reasons to  Visit
Carnivals Of Italy — Part 1
Рубрика: English

English homework

Rearrange the words to make complete sentences.

1. carnival / Rio / has / famous / the / most / in / the / world.

Rio has the most famous carnival in the world.

1. festival / when / the / starts / people / square / gather / in / the / town.

When the festival starts people gather in the town square.

2. we / have / and / parties / other / throughout / festival / celebrations / the.

We have parties and other celebrations throughout the festival.

4. some / of / ceremonies / the / religious / festivals / in / our / are / very / old.

Some of the religious ceremonies in our festivals are very old.

5. our / festival / annual / lets / us / visitors / show / our / local / culture.

Our annual festival lets us show visitors our local culture.

6. you / learn / can / about / the / origin / the / of / museum / the / festival / at / local.

You can learn about the origin of the festival at the local museum.

7. in / festival / our / summer / it / visit / a / custom / is / to / our / friends.

In our summer festival it is a custom to visit our friends

8. in / November / I / a / course / how / learn / to / joined / to / Christmas / make / Decorations.

In November I joined a course to learn how to make Christmas decorations

9. over / thousand / two / people / part / took / in / the / event.

Over two thousand people took part in the event.

10.when / it / dark / gets / set / we / the / off / fireworks.

When it gets dark we set off the fireworks.

11.our / festivals / us / help / to / historical / remember / famous / events.

Our festivals help us to remember famous historical events.

12.the / during / festival / hold / we / huge / a / open / air / concert.

During the festival, we hold a huge open air concert.

13.there / are / traditional / many / which / recipes / special / use / to / make / people /Food.

There are many traditional recipes which people use to make special food.

14.the / starts / festival / with / opening / parade / an / where / walk / people / the / streets / through.

The festival starts with an opening parade where people walk through the streets.

15.festivals / with / religious / a / are / meaning / important / very / in / our / country.

Festivals with a religious meaning are very important in our country.

16.we / have / four / festivals / one / in / of / the / each / seasons / four.

We have four festivals, one in each of the four seasons.

17.the / dancers / in / festival / traditional / wore / the / costume.

The dancers in the festival wore traditional costume.

18.she / wrapped / present / the / tied / and / it / ribbon / with.

She wrapped the present and tied it with ribbon.

Рубрика: Գրականություն

Կարդում ենք արևմտահայերեն

10.11.2021

Կարդում ենք արեւմտահայերեն

Գործընթաց 2

Յուրաքանչյուրն իր ընտրած բանաստեղծուրյունը մեկնաբանում է։

Արևմտահայերեն

Ոխ

Միտքը դրեր է Կիկո

Պիտի չմեռնի 

Դուք բոլորդ պիտի մեռնիք

Աշխարհ Կիկոյի պիտի մնա 

Ու Կիկո աշխարհի վրա միս-մինակ

Բոլոր հայելիները պիտի կոտորե

Արևելահայերեն

Միտք էր դրել Կիկոն

Պետք է չմեռնի

Դուք բոլորդ պետք է մահանաք 

Աշխարհը Կիկոյին պետք է մնա 

Եվ Կիկոն աշխարհի վրա մեն-մենակ

Բոլոր հայելիները պետք է կոտրի

Վերլուծություն

Կարծում եմ, որ այս ստեղծագործությունում Կիկոն փոքր ինչ էգոիստ է, քանի որ ինչպե՞ս կարելի է նման բան ցանկանալ։ Նա հնարավոր է, որ սիրում էր մենակությունը, բայց շատ անհնար բան էր ցանկանում:

Տեղեկություն է գտնում հեղինակի մասին։

Զահրատը ծնվել է Կոստանդնուպոլսում 1924 թվականին։ Զահրատի իրական անունը Զարեհ է: 1942 թվականին ավարտել է Կ. Պոլսի Մխիթարյանի լիցեյը և ուսումը շարունակել Ստամբուլի պետական համալսարանի դեղագործական և բժշկական ֆակուլտետներում, որոնք կիսատ է թողել։ Սովորել Վիեննայի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում։ Աշխատակցել է պոլսահայ թերթերին, հանդեսներին, եղել «Մարմարա» օրաթերթի գրականության բաժնի վարիչ, «Սան» պարբերականի խմբագիր։ 1963 թվականին ամուսնացել է Անաիս Անդրեսայանի հետ։

Առաջին բանաստեղծությունները լույս են տեսել 1943 թվին։ Հաջորդաբար լույս է ընծայել «Մեծ քաղաքը» (1960), «Գունավոր սահմաններ», «Բարի երկինք», «Բանաստեղծություններ», «Ծայրը ծայրին» և այլ ժողովածուներ։ Հայաստանում լույս են տեսել «Մեծ քաղաքը» (1978), «Առանց քարի, առանց խաչի խաչքար» (1998) և «Բառերուն տակի քերթվածը» (2004) ժողովածուները։ Զահրատի բանաստեղծություններին բնորոշ են մեծ քաղաքում ապրող «փոքր» մարդու ողբերգականությունը, թեմաների բազմազանությունը, թարմ արտահայտչաձևերի յուրօրինակությունը։

Զահրատի առանձին գրքեր թարգմանվել են անգլերեն, ֆրանսերեն, հունարեն, լիտվերեն։

Տանը բանաստեղծությունը սովորում է անգիր։ Մտածում է բեմականացման մասին՝ հագուստ, բեմադրություն եւ այլն։