Рубрика: English

Who wants to be a millionaire?

Who wants to be a millionaire?

All over the world, lotteries create new millionaires every week. But what is it actually like to wake up one day with more money than you can imagine?

Nearly all of us have fantasized about winning the big prize in a lottery. We dream about what we would do with the money, but we rarely stop to think about what the money would do to us. (e)

For most of us, our way of life is closely linked to our economic circumstances. The different parts of our lives fit together like a jigsaw- work, home, friends, hobbies, and sports make up our world. This is where we belong and where we feel at home. (c) A sudden huge windfall would dramatically change it all and smash the jigsaw.

For example, most people like the idea of not having to work, but winners have found that without work there is no purpose to their day and no reason to get up in the morning. It is tempting to move to a bigger house (b) in a wealthy area, but in so doing, you leave old friends and routines behind.

Winners are usually advised not to publicize their address and phone number, but charity requests  and begging letters still arrive. If they are not careful, most of their money will be spent (g) on solicitors’ fees to protect them from demanding relatives, guards to protect their homes and swimming pools, and psychiatrists to protect their sanity!

Winners who lost it all

There are many stories about people who couldn’t learn how to be rich. In 1999 Abby Wilson from Brixton, London, won 7 million pounds on Thunderball, and it brought her nothing but misery (h). She immediately went on a spending spree that lasted for four years and five marriages. She is now penniless and alone. ‘I’m a miserable person’, she says. ‘Winning that money was the most awful thing that ever happened to me.’

Then there is the story of William Church 37, a cafeteria cook from Blackpool. He won the National Lottery, but it turned out to be his unluckiest bet (a). Three weeks after winning, he dropped dead of a heart attack, brought on by ceaseless hounding from the press, the public, and relatives, after his 3.6 million pounds win was made public. 

Winners who survived

For some people, the easiest thing is to get rid of the money as soon as possible (f). Jim Taylor, a sailor from Scotlands, won 2 million pounds, and blew the money in 77 days. He withdrew thousands of pounds a day from the bank and handed it to former shipmates and strangers in the street. On the occasion, he handed out 150,000 pounds to homeless people in a Glasgow park. Later he said he had no regrets about his wasted fortune. 

Anita Cotton was the biggest lottery winner at the time she won 12 million pounds. It has taken her years to get used to the changes in her life. ‘I couldn’t have done it without my family’, she says. ‘There were so many lies about me in the press. They said I had dumped my husband and children, bought an island in the Indian Ocean, and become a drug addict. All wrong.’ Her fortune has been divided among all the members of her family (d).

A final thought.

When you next buy a lottery ticket, just stop for a minute and ask yourself why you’re doing it. Do you actually want to win? Or are you doing it for the excitement of thinking about winning?

Unknown words

Circumstances — հանգամանքներ
Jigsaw -ոլորահատ սղոց
Windfall — անսպասելի հաջողություն
Tempting — գայթակղիչ
Sanity — ողջախոհություն
Spree — ցնծություն
Miserable — թշվառ
Ceaseless — անդադար
Hounding — հետապնդում
Withdrew — հանել

Ex. 4

Complete the article with the phrases below. 

a. his unluckiest bet
b. to move to a bigger house
c. we feel at home
d. among all the members of her family
e. what the money would do to us
f. as soon as possible
g. most of their money will be spent
h. nothing but misery

Ex. 5 Answer the questions.

1. According to the article, is it a good thing or a bad thing to win a lot of money?

It is good to win money, but you’ll not know what money will do to you. First of all you need to ask yourself some questions whether you really want to win, or you are doing it for the excitement of thinking about winning?

2. How does winning a large amount of money affect our work? Our home? Our friends? Our relatives?

A lot of money won’t give you success, if you don’t publicize the fact that you’ve won a large amount of money. If you win money try not to announce it, because your friends and relatives will start to manipulate you and borrow all your money. Instead of publicizing it just start a new business and let your dreams come true.

3. In what way is our life like a jigsaw? How does a windfall smash the jigsaw?

The different parts of our lives fit together like a jigsaw- work, home, friends, hobbies, and sports make up our world. This is where we belong and where we feel at home. A sudden huge windfall would dramatically change it all and smash the jigsaw.

4. How can money be wasted?

There are so many ways to waste money, and one of them is to lose a bet. It’s one of the worst things in the world, because you don’t have to risk and lose millions. And if you want to waste money, just think about charity, about starting a business and lastly think about hunger, because there are so many people in the world that suffer from hunger and you just waste money without thinking. 

5. What are the two bad luck stories?

The first story was about Abby Wilson, who won 7 million pounds, but that winning lasted for four years and five marriages. Later she came penniless and alone. The second story was about William Church, who was the cook from Blackpool. After winning 3.6 million pounds he began to be chased by ceaseless hounding from the press, the public, and relatives. After three weeks he died of a heart attack, because he couldn’t put up with that.

6. What made Jim Taylor happy?

The fact that he helped his shipmates and strangers in the street. He also handed out 150,000 million pounds to homeless people in a Glasgow park.

7. How has Anita Cotton survived?

It has taken her years to get used to the changes in her life, her family helped her because there were so many lies about her.

Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Արգենտինական տանգո. Թարգմանություն

Արգենտինական տանգոն ավելին է, քան պարզապես պարային ոճ: Տանգոյի այս ձևը, որը կոչվում է «երկու մարդկանց միջև պարվող գաղտնիք», հիմնված է ինտուիցիայի և կապի վրա:

Ասում են՝ արգենտինական տանգոն զգացվում է ոչ թե ոտքերում, այլ սրտում։ Ուշադրության կենտրոնում ավելի շատ զույգն է, այլ ոչ թե խորեոգրաֆիան կամ քայլերը:

Պատմությունը

Արգենտինական տանգոն առաջացել է Արգենտինայի Բուենոս Այրեսի և Ուրուգվայի Մոնտեվիդեոյի փողոցներում 19-րդ դարի վերջին: Այս պարի արմատները ընկած են աֆրիկյան կանդոմբեի, կուբայական հաբաներայի, ինչպես նաև վալսի և պոլկայի վրա:

Դա տարածված պար էր եվրոպացի ներգաղթյալների, նախկին ստրուկների և աշխատավոր ու ցածր խավերի շրջանում: Դա առաջացավ տնից հեռու գտնվողների կարոտի և մելամաղձության միջոցով:

Արգենտինայի արգելքի և բռնապետությունների հետ քաղաքական պայքարի ժամանակ պարը հարկադրված էր ընդհատակում, որտեղ ոմանք ասում են, որ դրա կատարումը համարվում էր անօրինական արարք:

Ավելի ուշ այն նորից լույս տեսավ 1980-ականներին, և նրա ժողովրդականությունը կրկին աճեց՝ նախքան տարածվելը ամբողջ աշխարհում:

Երաժշտություն

Արգենտինական տանգոյի երաժշտությունն ավելի բազմազան է, քան պարահանդեսային պարերի երաժշտությունը և առանձնանում է հստակ կրկնվող զարկերակով՝ ուժեղ տանգոյի ռիթմով:

Արգենտինական տանգոյին վերաբերող երաժշտության մեծ ռեպերտուար կա: Երգերի բազմազան ընտրանի ունենալը նշանակում էր, որ արգենտինական տանգո պարը կարող էր տևել մինչև ուշ գիշեր:

Արգենտինական տանգոյի երաժշտության ամենանշանավոր և ներկայացուցչական կոմպոզիտորներն իրականում իտալացի ներգաղթյալների ժառանգներն էին` Դի Սարլին, դ’Արիենցոն, Տրոյլոն և Պուլյեզեն:

1990-ականների ընթացքում արգենտինական տանգոն վերածնվեց հանրաճանաչության, երբ երիտասարդ պարողները սկսեցին տանգոյի քայլերը զուգակցել ավելի ժամանակակից երաժշտության հետ, ինչպիսիք են թրիփ-հոփը և բլյուզը:

Պարը

Արգենտինական տանգոն ներառում է մի շարք ոճեր, որոնք զարգացել են տարբեր տարածաշրջաններում և դարաշրջաններում, երբ անցկացման վայրը սկսեց բազմանալ, իսկ նորաձևությունը սկսեց փոխվել:

Արգենտինական տանգոյի հիմնական նպատակն է համապատասխանեցնել երաժշտության արագությունն ու զգացմունքը՝ քայլերն իմպրովիզացնելիս:

Արգենտինական տանգոն պարում են երկու հոգի գրկած, որը կարող է տարբեր լինել՝ բաց լինելուց (առաջնորդը և հետևորդը պարում են ձեռքի երկարությամբ) կամ փակ: 

Չնայած արգենտինական տանգոն մեծապես կախված է իմպրովիզացիայից, կան հիմնական քայլեր, որոնք կազմում են ոճի հիմքը:

Գրկել 

Քայլել (caminar)

Խաչաձև քայլ (cruce)

Ոտքով ութ նկարել (ocho)

Կտրվածքներ (cortes) 

Ընդմիջումներ (quebrados)

Կես լուսին (media luna)

Շրջումներ (rueda)

Աղբյուրը