Рубрика: English

The case of the perfect maid

First, I would like to mention that Agatha Christie also known as the “Queen of Detective” is my favorite detective author and I read her books with great pleasure. This one wasn’t an exception. This short, interesting, and intriguing story is so beautifully presented to a reader, that you can’t stop admiring it. To be honest, I didn’t like the first two pages because there wasn’t something interesting, but later it started to surprise me. The most interesting part of this story is that it shows you that the liar and the guilty should be the one, who is less suspected. Of course, I will not tell you the plot as I want you to read that story, it’s worth reading. 

Here’s the link to the story.

Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 29.04.2022

Առաջադրանք 2. Փակագծերում տրվածներից ընտրի՛ր հանձնարարելի տարբերակը։

Մտե՛ք մեր դատարանները, մեր մաքսատունը և պաշտոնական այլ հիմնարկություններ․ այնտեղ կտեսնեք բազմաթիվ ծառայողների, որոնք աշխատավարձից դժգոհում են։

Ես Մոսկվայի համապատասխան ինստիտուտից բերեցի ուսումնական պլաններ, առարկայական ծրագրեր, այստեղից ընտրեցինք մասնագետներ, որ դասավանդում են այդ ֆակուլտետներում։

Սրանք խնդիրներ են, որ պետք է վերլուծվեն և՛ մշակույթի, և՛ նոր նյութերի հիման վրա։

Ընտրանքային եղանակը ենթադրում է, որ ստուգման է ենթարկվելու այն փաստաթղթերից մեկը, որը վերաբերում են գործունեության տարբեր ժամանակաշրջանների։

Բյուրեղային ալիքները երգում էին այն ոսկեշող ամպերի մասին, որ պսակում էին լեռների ադամանդի ճակատները։

Նրա սև գանգուրները ծածանվում էին մեղմ քամուց, որ փչում էր ծովակից։

Կնոջ ներկայությունը լցնում է անջրպետը, որ բացվել է Վաչեի և արտաքին աշխարհի միջև։

Рубрика: Հայոց լեզու 10

ԱՄՆ-ի պատմության 15 ամենավատ անտառային հրդեհները

Թեև ԱՄՆ-ի պատմության ընթացքում շատ հրդեհներ բռնկվել են մարդկային անզգույշ գործողություններով, վերջին տարիներին դրանք ավելի կատաղի են դարձել կլիմայական ճգնաժամի պատճառով. գլոբալ ջերմաստիճանի աճը դրանք դարձնում է ավելի տաք, ավելի ինտենսիվ և հաճախակի: Ահա ԱՄՆ պատմության ամենասարսափելի անտառային հրդեհները.

Читать далее «ԱՄՆ-ի պատմության 15 ամենավատ անտառային հրդեհները»
Рубрика: English

What do you remember

Grammar

a. Circle the right answer.

 1. Some people think that the rich don’t pay enough tax.
 2. A. Which shoes do you like best?
  B. I like the red ones.
 3. I got a beautiful Italian leather bag for my birthday.
 4. We had been driving for about five hours when we decided to stop and rest.
 5. When we got to Terminal 2, the flight from London had already landed.
 6. As soon as we arrived at the airport, we checked in.
 7. Her father speaks English very fluently.
 8. I just need another five minutes. I’ve nearly finished.
 9. The driver was seriously injured in the accident.
 10. It was such a boring film that we left in the middle of it.

Vocabulary

a. Word groups. Underline the word that is different. Say why.

 1. striped, spotted, patterned, hooded
 2. silk, cotton, fur, smart
 3. station, flight, land, pilot
 4. scarf, vest, cardigan, backpack
 5. to fit, to suit, to match, to hang up
 6. lately, slowly, nearly, friendly

b. Complete the sentence with one word.

 1. The plane took off at 7.15.
 2. I’ve just found out that my boss is going to work for another company.
 3. You’d better walk a bit faster if you don’t want to get left behind.
 4. People here dress up a lot for weddings — long dresses and suits.
 5. We checked in as soon as we got to the airport.
 6. My new jeans fit like a glove — they’re so comfortable.
 7. I live quite near here, at the end of this road.

c. Circle the right word.

 1. We haven’t seen each other much lately.
 2. The skirt doesn’t fit me. It’s a bit too big.
 3. The view is awful! You can’t even see the sea!
 4. I’ve been working so hard that I think I need a holiday.
 5. How much luggage have you got?
 6. I love all pasta, especially lasagne.
 7. Can I go in jeans? I don’t feel like getting changed.

Pronunciation

a. Underline the word with a different sound.

 1. linen
 2. fur
 3. weren’t
 4. suit
 5. changed
Рубрика: English

English homework

How I conquered my fear of flying

Journalist and documentary maker Sean Langan talks about his irrational phobia of flying.

My fear of flying is not just a mild case, but a real, oh-my-God-I’m-going-to-die-any-second kind of fear. Which is unfortunate, because as a foreign journalist I can’t exactly stay at home.  My job has taken me to dangerous places such as Afghanistan and Iraq, but I’m far more worried about flying planes than by flying bullets. After an awful flight earlier this year on a small plane, I decided I would either have to stop flying altogether or I could try to overcome my fears. Which is why, a few weeks later, I agreed to take flight to end all my fears. 

The plane was going almost vertically upwards before moving sharply to the left. To make matters worse, my seat was shaking violently because of severe turbulence. My stomach was turning. The captain, sensing my fear, took his hands off the controls and turned face to me. «You see how safe it is,» he smiled.. In fact Captain Keith Godfrey had designed the flight, or rather the terrifyingly realistic flight simulator, to my needs. 

In the two years Virtual Aviation have been running the course at Heathrow, they had never put the plane through such extreme flying before. Apparently, they thought that was what would work best for me. And they were right. By showing me just how far you can push a plane, and still keep it safely within its limits, they allayed my fears. I had to experience things for myself before I was able to convince myself of the truth. That planes, generally speaking, do not fall out of the sky like rotten apples.

In their careful pre-flight questioning with a therapist called Susie, they focused on what lay beneath my fear. Like many fearful fliers, I often experienced a heightened sense of hearing, noticing small changes in noises and amplifying them dramatically in my mind. Something moving in an overhead locker could sound to me like an engine about to fall off. But Susie focused on my heightened sense of movement as my main problem, which is why during the flight the captain flipped the plane over like a pancake. 

It was an experience I would rather not go through again. But by facing my worst fear, I’d overcome it. And fellow sufferers will be glad to know that I got through my next real flight safe and sound. 

a Read the article and fill the gaps with a sentence A—E.

A ‘You see how safe it is, he smiled.
B Apparently, they thought that was what would work best for me.
C It was an experience I would rather not go through again.
D Like many fearful fliers, I often experienced a heightened sense of hearing, noticing small changes in noises and amplifying them dramatically in my mind.
E Which is unfortunate, because as a foreign journalist I can’t exactly stay at home. 

Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 27.04.2022

Առաջադրանք 3.Փակագծերում տրվածներից (շնորհիվ, առանց, ի թիվս, պատճառով, հանձինս, բացի, հանձին, բացառությամբ) ընտրի՛ր համապատասխան կապը և տեղադրի՛ր նախադասության մեջ:

Աշխարհի աշխատավորությունը, առաջավոր մտավորականությունը հանձին Գորկու տեսնում էին իրենց անձնվեր բարեկամին, աշխատավոր մարդու շահերի հուսալի պաշտպանի:

Հետագայում Հրաչյա Քոչարի շնորհիվ ծանոթացա Մարտիրոս Սարյանի, Ավետիք Իսահակյանի, Դերենիկ Դեմիրճյանի հետ:

Մյուս պատճառն այն է, որ բյուրոյի գերակշիռ մեծամասնությունը ( բացառությամբ երեք հոգու) տաքուկ տեղ է գտել և լավ հասկանում է, որ եթե Դարբինյանը չլինի, ոչ մի նորմալ քարտուղար իրենց չի պահի:

Պատուհանը գիշերը բաց էի թողել, և պարտեզի բոլոր ծաղիկները միանգամից խուժել են ներս անձրևին, լուսնի, աստղերի հետ՝ բացի մի փոքրիկ ծաղկից, որն ինձ սիրում է:

Նա լսում էր ինքնամփոփ, կլանված, նշումներ կատարում առանց արտաքին որևէ նշանի, որից կարելի լիներ կռահել նրա մտքի հետևողականությունն ու զգացած ազդեցությունը:

Այս տարի Հայաստանը, ի թիվս հինգ այլ երկրների, ճանաչվել է հանքարդյունաբերության ոլորտը լուսաբանող ամենահեղինակավոր ամսագրի՝ <<Մրցանակ երկրի>> անվանակարգի գլխավոր հավակնորդ:

Հավատացե՛ք, որ դուք հանձինս  մեզ ունեք ձեր շահերի պաշտպաններ:

Այդտեղ սկսված քաշքշուկի պատճառով ամբաստանյալին բերման են ենթարկել ՆԳ բաժին:

Рубрика: Գրականություն

Մեր օրերի գրականությունը․․․

Հովհաննես Երանյան

21-րդ դարի գրականությանը այդքան լավ ծանոթ չեմ, որքան 20-րդ դարի գրականությանը, բայց գիտեմ մեկ ժամանակակից գրողի, ում ստեղծագործությունները շատ եմ հավանել։ Նախ նշեմ, որ 21-րդ և 20-րդ դարի գրականության բովանդակության տարբերությունը շատ լավ է զգացվում, քանի որ այն հեղինակին, ում շուտով կներկայացնեմ, գրել է ժամանակակից խոսակցականով, գրել է այնպես, որ գեղեցիկ ձևով մատուցի իմաստը ընթերցողին։ Նաև նշեմ, որ իր պատմվածքները կարդալիս, հիմնական իմաստը ընկալելը այդքան էլ հեշտ չէ, ուստի երկու անգամ կարդալուց հետո հասկացա իմաստը։ Դժվար է ընկալել, քանի որ իր պատմվածքների մեջ գերիշխում է պատրանքը։ Քեզ թվում է, թե իրական են իրադարձությունները, բայց դա իրականում ամենաանսովոր պատրանքն է։ Հուսով եմ՝ հետաքրքրություն առաջացավ, թե ում մասին եմ խոսում։ Խոսքը գնում է Հովհաննես Երանյանի մասին, ով ժամանակակից գրող է և մի քանի ամիս առաջ թողարկել է մի պատմվածք, որը շատ է տպավորվել մեջս և կցանկանայի ձեզ նույնպես ներկայացնել։ 

Читать далее «Մեր օրերի գրականությունը․․․»
Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 26․04․2022

Առաջադրանք 1․ Փակագծերում տրվածներից ընտրիր հանձնարարելի տարբերակը։

Ամառները նա մեկ ամսով գնում է գյուղ՝ իր պապերի ծննդավայրը։

Երևանի խանն իր փոքրաթիվ զորքով դուրս է գալիս երկու թշնամու դեմ ճակատամարտ տալու համար։

Նոր միայն եկա քո մոտից և շտապում եմ գրի առնել այն, ինչ զգացի։

Նա շատ լավ հասկանում էր, որ իր վրա դրված պարտականություններն ավելի են բարդանում, սակայն դրանցից հրաժարվել չէր կարող։

Չկանգնեց վայրկյանը, քո վրայով անցավ ու կատարեց սահուն թռիչքն իր։

Մեզ մոտ էլ անամոթ մարդիկ քիչ չեն, ուրիշ դեպքում ուրիշ բաներ կարող էին պատահել, բայց դու մեր անցած ճանապարհի մասին ես հարցնում։

-Ես էլ քեզ նման որբ եմ․ ես ո՛չ հայր ունեմ և ո՛չ էլ մայր,- ասաց Ջոաննան։

Դրան հետևեց փոխգնդապետի աներկմիտ պատասխանն այն մասին, որ իրենց զինանոցում համապատասխան միջոցներ կան ինձ նման համառ կենդանիների համար ևս։

Տիկին Մերին մինչ փողոցում հայտնվելը ապրել է Ամիրյան փողոցի շենքերից մեկում, հետո վաճառել է իր բնակարանը՝ ծայրամասում տուն գնելու, փողը տնտեսելու համար։

Ինձ համար շատ է հեռու,- ասաց ծեր կինը, — առանց ինձ գնացեք։

Նա նշել է, որ իր համար պարզ չէ, թե այդ քաղաքական ուժը կոնկրետ ում է ուզում վարկաբեկել։Ամբողջ օրը ոտքի վրա լինելը ձեզ համար դժվար կլինի։

Рубрика: Հայոց լեզու 10

Հայոց լեզու

26.04.2022

 1. Դեմ դիմաց սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և ածանցներից մեկի հետ կազմիր բարդածանցավոր բառեր։

16․

 1. կարգադրիչ
 2. գրապահոց
 3. կեսգիշերային
 4. հոգեբուժարան
 5. աշխարհաքաղաքացի
 6. դարակազմիկ

17․

 1. մասնաշենք
 2. ամենամսյա
 3. հայախոսություն
 4. գործադուլավոր
 5. հանրագիտարան
 6. ինքնանվիրում

18․

 1. սուտասան
 2. կատակերգակ
 3. ողնաշարավոր
 4. օրապահիկ
 5. էլեկտրաշարժիչ
 6. մարդասիրաբար

19․

 1. ազդօրինակ
 2. ծովեզրյա
 3. սրտամաշուկ
 4. կատվազգի
 5. թագադրում
 6. մասնագիտորեն

20․

 1. կայսրապետական
 2. էլեկտրաբաշխիչ
 3. բազմահազարանոց
 4. կուժկոտրուկ
 5. երթուղային
 6. միջանկյալ

21․

 1. ծրագրային
 2. գիշերօթիկ
 3. տնտեսում
 4. սրտմտանք
 5. լուսազգայուն
 6. մասնաբաժին